Проблеми і перспективи розвитку підприємництва

Збірник наукових праць « Проблеми і перспективи розвитку підприємництва» зареєстрований ВАК України у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2017 № 1714 як наукове фахове видання України (економічні науки). У збірці «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва» публікуються статті, що містять виклад результатів наукових досліджень, а також огляди з найбільш актуальних проблем економічної теорії, економіки підприємств та управління виробництвом, менеджменту, маркетингу, фінансів і банківської справи, обліку і аудиту, міжнародної економіки, розміщення продуктивних сил і економіки регіонів, математичних методів та інформаційних систем в економіці.

Зображення домашньої сторінки журналу

Збірка включена до Міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=41537 Свідотство про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №23528-13368ПР. Періодичність виходу - 4 рази на рік. Мови видання: українська, англійська, польська, німецька, російська Архів номерів до 2018 року http://fmab.khadi.kharkov.ua/kafedri/ekonomiki-i-pidprijemnictva/zbirnik-naukovikh-prac.html