Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word або RTF.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 14-м розміром кеглю з полуторним міжрядковим інтервалом; всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Подання".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
  • Рівень унікальності статті складає більше 80 % (стаття перевіряється на унікальність за допомогою Unicheck service. У випадку, коли унікальність статті становить менше 80 %, стаття відхиляється (відповідно до стандарту ХНАДУ СТВНЗ 85.1-01:2021)).

Керівництво для авторів

1. До друку подаються статті (електронний варіант) у форматі MS Word (doc, rtf, docx).

2. Приймаються до розгляду статті українською, німецькою, польською та англійською мовами. Обсяг основного тексту статті не повинен бути менше за 8 сторінок з урахуванням  таблиць, графіків і рисунків; формат А4; інтервал 1,5; кегель 14; шрифт Times New Roman; абзацний відступ – 1,25 см; поля з усіх сторін – 20 мм). Номер сторінки не вказується. В одному файлі зі статтею після References слід розмістити анотації 2-ма мовами - українською та англійською.

3. Структура статті.

3.1. Структура статті: рядок 1 – УДК (зліва вгорі без абзацного відступу); рядок 2 – Код JEL класифікації (JEL classіfіcatіon codes).

рядок 3 – назва статті – великими літерами (напівжирний), посередині; рядок 4 - прізвище автора (співавторів (не більше 3-х співавторів)) та ініціали, вчене звання та науковий ступінь зліва під назвою статті, курсивом з абзацного відступу (напівжирний) ,  кожен співавтор з нового рядка; рядок 5 – назва ВНЗ-  зліва, курсивом з абзацного відступу (напівжирний), рядок 6 – текст статті із зазначенням необхідних елементів (згідно пункту 3.2 даних вимог). Текст статті закінчується висновками з проведеного дослідження та використаною літературою.

3.2. Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України» наукові статті, що подаються до друку, повинні містити такі необхідні елементи з їх зазначенням:

Постановка проблеми, де обґрунтовується актуальність теми (висвітлюються існуючі проблеми з напряму дослідження в масштабах країни, галузі, підприємств, визначені напрями державної політики у їх вирішенні, їх зв’язок із поставленими науковими чи практичними завданнями).

Аналіз останніх досліджень і публікацій, де вказуються основні вітчизняні та зарубіжні вчені-дослідники, які займаються визначеною проблематикою, подається аналіз останніх результатів їх досліджень і публікацій.

Невирішені складові загальної проблеми, яким присвячена стаття.

Формулювання цілей статі, де формулюється мета і завдання дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження, де висвітлюються теоретичні та практичні аспекти отриманих результатів дослідження.

Висновки з проведеного дослідження, де даються розгорнуті конкретні висновки (по пунктах) за результатами дослідження та перспективи подальших розробок у цьому напрямку.

Перелік посилань (не менше 10 джерел) розміщується після статті у порядку згадування мовою оригіналу, друкується через 1,5 інтервалу, кеглем 14, шрифтом Times New Roman і оформляється у відповідності до наказу МОН України від 12.01.2017 №40 та встановленими вимогами національного стандарту ДСТУ 8302:2015. Для книг, статей та ін. вказується DOI (цифровий ідентифікатор об’єкту). DOI на статті можна пошукати на CrossRef.org. Код DOI вказується тільки при його наявності.

3.3. Посилання на джерела Бібліографічного списку в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад, [4, с. 31; 2, с. 21–39], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в бібліографічному списку, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок) відокремлюється від іншого крапкою з комою, наприклад, [1; 2; 5; 8; 11; 19].

Окрім того, після Бібліографічного списку обов’язково подається References бібліографічний список латиницею (це необхідна вимога міжнародних наукометричних баз реферування та індексування і виконується із застосуванням Гарвардського стилю (Harvard style).

Перелік посилань спочатку перекладається на англійську мову, потім в [Квадратних дужках] вказується транслітерація українського  вихідного джерела в тих же рамках оформлення як англійською мовою.

Транслітерувати інформацію необхідно згідно з постановою КМУ від 27.01.2010 №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею».

Транслітерацію української мови можна здійснити на сайті http://translit.kh.ua

[Вибрати стандарт: Паспортний (КМУ 2010)].

 

3.4. Після Бібліографічного списку і References дається 2-ма мовами (укр., англ.) розширена анотація у формі реферату (не менше 1800 знаків з пробілами, включаючи ключові слова; міжстрічковий інтервал 1; кегель 14; шрифт Times New Roman), що має такі структурні частини: назва статті, мета, методика дослідження, результати, наукова новизна, практична значущість, ключові слова (це необхідна вимога міжнародних наукометричних баз реферування та індексування).

Анотація повинна бути основним незалежним від статті джерелом інформації і давати можливість встановити її основний зміст (анотація повинна бути не менше 1800 друкованих знаків з пробілами з урахуванням ключових слів). Ключові слова необхідно розділяти знаком «кома» (,). Дотримуйтеся чіткої структури анотації (всі обов'язкові слова виділяються напівжирним шрифтом):

 

Основні рекомендації,

що слід враховувати при оформленні анотації статті

(не менше 1800 знаків з пробілами)

1. Мета (перенесіть зі статті).

2. Методика дослідження має розкривати, які методи використані для отримання того чи іншого результату дослідження (наприклад, метод порівняння використано для обґрунтування чи вибору технології виробництва…..). Тобто, методика має узгоджуватися з результатами дослідження.

3. Результати дослідження мають узгоджуватися з висновками статті. Тому висновки статті мають бути чіткими (за пунктами), що розкривають суть результатів і їх значення для науки чи практики (наприклад: обґрунтовано, визначено, сформовано і т.д., а не узагальнюючими). Не може бути результатом дослідження проаналізовано, досліджено.

4. Наукова новизна має випливати з результатів дослідження (тобто, один із результатів дослідження має наукову новизну). Наукову новизну необхідно викласти так: розроблено (обґрунтовано……), що, на відміну від існуючого, …… (включає, охоплює………), (сприяє, забезпечує……. вищу продуктивність, ефективність…..знижує собівартість…..тощо).

5. Практична значущість. Необхідно вказати де, в яких сферах (підприємствах, інституціях, галузях…..) можуть бути запропоновані для впровадження результати дослідження і на який ефект можна очікувати від впровадження.

6. Ключові слова: 5-7 слів (словосполучень).

Увага!!!

3.5. Вимоги до структури та оформлення матеріалів:

– всі назви структурних розділів по тексту мають бути виділені жирним шрифтом;

– всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела;

– всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела;

– якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого – його публікація має бути у Бібліографічному списку;

– виклад основного матеріалу дослідження повинен закінчуватися текстом, а не таблицею чи рисунком.

3.6. Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинен бути оптимальним. Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер, вирівнювання по правому краю (наприклад, Таблиця 1) і назву (друкується над таблицею посередині напівжирним шрифтом, наприклад, Кількість малих підприємств в Україні). Текст таблиці подається шрифтом Times New Roman, кегль 12, інтервал 1). Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом (згрупованим). Після таблиць та рисунків – зазначити джерело ([ ]; розробка автора; складено автором на основі [ ] тощо). Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл Excel. Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказуються поза згрупованим графічним об’єктом (наприклад, Рис. 1. Динаміка рівня заробітної плати в Україні). Ілюстративний матеріал обов’язково повинен бути контрастним чорно-білим. Формат таблиць та рисунків лише книжковий. Формули (з стандартною нумерацією) виконуються в редакторі Microsoft Equation. Вирівнювання нумерації по правому краю. Формула є частиною тексту, тому після формули повинен стояти смисловий знак: якщо далі йде нове речення, то крапка; якщо далі йде роз'яснення, то кома. Підписи рисунків та формул повинні бути доступні для редагування. Усі графічні об’єкти не повинні бути сканованими.

3.7. У статті не повинно бути переносу слів та використання макросів. При наборі слід вимкнути автоматичний “м’який” перенос (заборонені «примусові» переноси – за допомогою дефісу). Абзаци позначати тільки клавішею «Enter», не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша «Tab»). Не допускається використовувати ущільнений або розріджений шрифт. Назва файлу має відповідати прізвищу автора (наприклад: Антоненко_стаття).

4. Порядок подання статті.

4.1. До редакції подається електронний варіант статті по електронній пошті (E-mail: oksanahnadu@gmail.com) .для попереднього розгляду на предмет відповідності тематиці і вимогам журналу; згода на публікацію і оприлюднення персональних даних (підписану скановану копію); відомості про авторів подаються в кінці статті (українською та англійською мовами) та повинні містити: прізвище, ім'я та по батькові; науковий ступінь, вчене звання; місце роботи (навчання), посада; електронна пошта; код ORCID ID; контактний телефон кожного учасника.

Приклад:

Нестеренко Валентина Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, доцент кафедри економіки і підприємництва, м. Харків, Україна; e-mail: valentinaonisiforova@gmail.com; ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-9899-8427. Моб. 099-499-14-28.

Nesterenko Valentyna – Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Kharkov National Automobile and Highway University, Associate Professor at the Department of Economics and Entrepreneurship, Kharkiv, Ukraine.

4.2. При позитивному висновку до редакції надсилається електронною поштою пакет сканованих документів:

– для осіб, які не мають наукового ступеню, – додатково надсилають відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту));

– для авторів без наукового ступеня обов’язковим є витяг із протоколу засідання кафедри (відділу) установи, де навчається або працює здобувач, з рекомендацією статті для друку;

-    згода на публікацію та оприлюднення персональних даних;

– копія квитанції про оплату вартості публікації (оплата здійснюється після затвердження редколегією статті до друку);

Відшкодування витрат за комплекс редакційних і поліграфічних робіт, а також доставку Укрпоштою журналу автору складає 70 грн. за сторінку.

5. Для аспірантів на першій сторінці статті робиться примітка внизу, в якій вказуються прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь та вчене звання.

Автору (авторам) статті висилається один авторський примірник журналу. Про додаткові примірники попереджувати завчасно з відповідною доплатою.

Перелік посилань українською мовою оформлюється згідно ДСТУ 8302 до: 2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Приклад оформлення Reference

REFERENCES

Гарвардский стиль Harvard style (BSI)

- запис завжди починається з прізвища автора, подають відомості про всіх авторів.

- після прізвища повинна стояти кома і між ініціалами повинен бути пробіл (приклад: Persiyanova, E. Yu.).

- за якими слідує рік в дужках, після дужки ставиться кома (2018),

- використовуйте коми для розділення елементів запису.

 

Приклад (книга):

1. Turner, A. (2006), Introduction to Neogeography, O'Reilly Media, London, 56 p.

- спочатку переклад джерела на англійську мову, після перекладу джерела в [квадратних дужках] вказується транслітерація українського вихідного джерела.

- публікації, будь то назва книги або журналу, назва завжди виділяється курсивом.

- виписки з публікацій, тобто глави в книгах, журнальні статті, завжди в «лапках»

 

Приклад (стаття):

Kosenko, V., Persiyanova, E., Malyeyeva, O. (2017), "Methods of managing traffic distribution in information and communication networks of critical infrastructure systems" ["Metody upravlinnja rozpodilom trafiku v infokomunikacijnyx merezhax system krytychnoji infrastruktury"], Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, No. 2 (2), P. 48–55. DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2017.2.048

Транслітерація не є обов'язковою, якщо ви впевнені в правильній назві англійською мовою.

Обов'язково додавати код DOI до статей, тільки при його наявності.

 

Зразок опису електронного ресурсу:

Serdyuk, T. V., "Self-regulation in Ukraine: advantages and disadvantages in the current economic conditions" ["Samoregulirovanie v Ukraine: preimushchestva i nedostatki v sovremennykh ekonomicheskikh usloviyakh"], available at : http://economy.kpi.ua/ru/node/343 (last accessed 23.03.2018).

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.