МЕТОДИЧНО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Ілля Дмитрієв Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна
  • Інна Шевченко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна
  • Павло Борщ

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2023.31.124

Ключові слова:

розвиток підприємства, ефективність, інтегральний індекс, опитування

Анотація

УДК 330.3; JEL Classification: O10

Дмитрієв І.А., Шевченко І.Ю., Борщ П.О. МЕТОДИЧНО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Мета: дослідження методично-прикладних аспектів оцінювання ефективного розвитку підприємства. Методика дослідження: метод аналізу та синтезу, системний підхід, метод узагальнення, метод порівняння,  експертно-аналітичне опитування, інтегральний метод, статистичні методи. Результати: досліджено методично-прикладні аспекти оцінювання ефективного розвитку підприємства. Запропоновано факторну модель ефективного розвитку підприємства на засадах інтегрального підходу. Розроблено схему системи критеріїв і індикаторів оцінювання ефективного розвитку підприємства. Висвітлено прикладні аспекти реалізації методики оцінювання ефективного розвитку підприємства, зокрема за складовими: ефективне використання ресурсів при поточній діяльності підприємства; ефективне управління поточною діяльністю підприємства. Обґрунтовано факторні навантаження індикаторів ефективного розвитку підприємства. Наукова новизна: система критеріїв і індикаторів оцінювання ефективного розвитку підприємства, що передбачена запропонованою авторами факторною моделлю ефективного розвитку підприємства, найбільш повно охоплює всі напрями діяльності сучасного підприємства, зокрема у розрізі фінансово-господарської діяльності, виробничої діяльності, управлінської діяльності та інвестиційної діяльності. Практична значущість: практичне застосування запропонованих авторами методики й інструментарію оцінювання ефективного розвитку підприємства дозволяє виділити головні компоненти у процесі здійснення факторного аналізу, що в подальшому є підставою для розроблення цільових заходів управління ефективним розвитком підприємства за напрямами фінансово-господарської діяльності, виробничої діяльності, управлінської діяльності та інвестиційної діяльності.

Посилання

Іванчук К. О. Теоретичні підходи до визначення сутності категорії «розвиток підприємства». Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. 2012. № 2012. С. 231‒239.

Кот О. В., Павлюк О. О. Визначення сутності поняття «розвиток підприємства». Бізнес Інформ. 2013. № 8. С. 256‒261.

Дойсан-Коровьонкова Н. В. Сталий розвиток підприємства як процес та економічне явище: теоретичні аспекти. Вісник соціально-економічних досліджень. 2014. Вип. 2. С. 48‒55.

Кубіній В. В., Костик Я. М., Мороз В. Р., Муска І. І. Розвиток підприємства як категорія системного методу наукового дослідження. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. 2014. Вип. 1. С. 122–131.

Ткач К. І. Теоретичні засади поняття «розвиток підприємства». Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки. 2014. Вип. 26. С. 109‒113.

Запухляк І. Б. Розвиток підприємства та нестабільність середовища: взаємозв’язок та взаємозалежність. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2015. Вип. 13(1). С. 87‒89.

Кузьміна О. С. Аналіз підходів до трактування поняття «сталий розвиток підприємства». Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. № 5(1). С. 13‒21.

Лігоненко Л. О. Розвиток підприємства: відмітні характеристики та типологія. ScienceRise. 2015. № 5(3). С. 57‒61.

Горіна Г. О. Діалектика поняття «розвиток підприємства». Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 8. С. 123–127.

Мариненко Н. Ю. Ідентифікація та інтерпретація понять «розвиток» і «розвиток підприємства». Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2016. Вип. 19(2). С. 62–65.

Прийма Л. Р., Чухрай Н. І. Розвиток підприємства: теоретичні аспекти. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2016. Вип. 18(2). С. 74–77.

Яценко О. В., Сукач О. М. Розвиток підприємства в Україні: погляд науковців. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. 2016. № 1. С. 137–138.

Хвищун Н. В., Андрейчук Н. В., Швирид В. Ю. Розвиток підприємства: сутність, види та фактори. Економічні науки. Серія: Економічна теорія та економічна історія. 2017. Вип. 14. С. 245‒254.

Занора В. О. Розвиток підприємства: сутність, форми, види. Галицький економічний вісник. 2019. № 6. С. 69‒78. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.06.069

Кузьмак О. І., Кузьмак О. М. Сталий розвиток підприємств: основи, принципи та чинники впливу. Економіка і управління. 2019. № 3. С. 27‒36.

Мартиненко М. О. Теоретичні підходи до інтерпретації поняття «розвиток підприємства». Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2019. № 1. С. 117‒122. DOI: https://doi.org/10.31673/2415-8089.2019.011722

Слюсарева Л. В., Жмайлов В. М. Сталий розвиток підприємств: дуалізм концептуальних підходів. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2019. № 4. С. 87‒92. DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2019-4-15

Стоєв В. Л., Коваленко Є. С. Компонентний аналіз поняття «розвиток підприємства»: інноваційно орієнтований контекст. Вісник Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Економічні науки. 2020. Вип. 1. С. 43‒50. DOI: https://doi.org/10.46644/2708-1834/2020-02.6

Мошенець Р. О. Постприватизаційний розвиток підприємств. Ефективна економіка. 2009. № 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2009_3_26 (дата звернення: 17.10.2023)

Гудзинський О. Д., Сіренко Н. М. Організаційний розвиток підприємств: теоретико-методологічний аспект. Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2012. Вип. 4(1). С. 3‒9.

Дмитрієв І. А., Мельниченко О. О. Вплив кризи на розвиток підприємства. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2013. № 1. С. 5‒8.

Судомир М. Р. Організаційний розвиток підприємств: теоретико-методологічні аспекти. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2013. № 4. С. 218‒221.

Марущак С. М. Безпечний розвиток підприємства в контексті запобігання загрозам його функціонування. Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування. 2014. № 1. С. 36‒42.

Дунда С. П. Розвиток підприємства та оцінка факторів, що на нього впливають. Ефективна економіка. 2016. № 12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_12_42 (дата звернення: 17.10.2023)

Стрєлков О. Розвиток підприємства через урахування інтересів стейкхолдерів. Схід. 2016. № 6. С. 49‒55.

Труш Ю. Л., Паценко Л. С. Розвиток підприємства в сучасних умовах ринкового середовища. Формування ринкових відносин в Україні. 2016. № 6. С. 76‒79.

Бєлко І. А. Організаційний розвиток підприємств: теоретико-методичні аспекти та перспективи впровадження в підприємствах. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 2017. Вип. 26(2). С. 94‒104.

Кузьмин В. М. Розвиток підприємства на основі моделі компетенцій. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 28(1). С. 165‒169.

Ноняк М. В. Організаційний розвиток підприємства: сутнісні аспекти. Економіка і управління. 2019. № 4. С. 68‒75. DOI: https://doi.org/10.36919/2312-7812.4.2019.68

Дем’яненко Т. І. Сталий розвиток вітчизняних підприємств в сучасних економічних умовах. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Т. 31(70), № 2(1). С. 185‒188. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-2-30

Тюха І. В. Соціально-економічний розвиток підприємства: сутність та видові прояви. Ефективна економіка. 2012. № 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_6_14 (дата звернення: 17.10.2023)

Римкіна М. С. Дефініція категорії «соціально-економічний розвиток підприємства». Теоретичні та прикладні питання економіки. 2014. Вип. 1. С. 440‒453.

Лохман Н. В., Корнілова О. В. Трансформація поняття «соціально-економічний розвиток підприємства» в умовах посилення конкуренції. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Серія: Економічні науки. 2015. № 1. С. 22–31.

Дідик А. М. Суб’єктно-ієрархічний підхід до формування соціально-економічних важелів впливу на розвиток підприємства. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 4. С. 58–62.

Тушевська Т. В. Стійкий розвиток підприємства з позиції соціальної та економічної ефективності. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. Т. 30(69), № 3. С. 97–102.

Головченко Т. М., Остапенко А. С. Інноваційний розвиток підприємства та його фінансове забезпечення. Економіка харчової промисловості. 2011. № 4. С. 36–39.

Гончаренко О. В. Інноваційний розвиток підприємств: інституційні обмеження та перспективи. Ефективна економіка. 2011. № 12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_12_13 (дата звернення: 17.10.2023)

Мороз О. С. Інноваційний розвиток підприємства: сутність та проблема визначення складових частин. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер.: Економіка. 2012. Вип. 20. С. 148‒150.

Пожуєва Т. О. Інноваційний розвиток підприємства в конкурентному середовищі. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2013. Вип. 1(2). С. 103‒106.

Чухраєва Н. М. Інноваційний розвиток підприємства та забезпечення його ефективності та стійкості. Бізнес Інформ. 2014. № 6. С. 92‒97.

Дідченко О. І., Ткачук А. В. Сутність поняття «інноваційний розвиток» підприємства. Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». 2015. № 2. С. 36‒41.

Біляєв С. Проектний розвиток підприємства: сутність та специфічні ознаки. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2016. № 2. С. 66‒70.

Гріщенко І. В., Білецька Н. В., Клівіденко Л. М. Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємств в умовах системних перетворень. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. 2016. Вип. 50. С. 157‒160.

Шталь Т. В., Тищенко О. О., Пилипчатіна О. І. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: теорія та методологія. Бізнес Інформ. 2016. № 11. С. 76‒80.

Диба О. М. Інноваційний розвиток підприємств в умовах глобалізації. Стратегія економічного розвитку України. 2018. № 42. С. 111‒118.

Cеменова В. Г. Інноваційний розвиток підприємств в контексті диверсифікації діяльності. Вісник соціально-економічних досліджень. 2019. № 2-3. С. 219‒226. DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.2-3(70-71).2019.219-226

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-01

Номер

Розділ

Статті