УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Оксана Дмитрієва Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Олександр Мордовцев Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2023.30.72

Ключові слова:

регіональна економіка, регіон, фінансова безпека, механізм, банківська система, кредитно-грошова політика, концепція

Анотація

УДК 336.02, JEL Classification: Е 42, Е 44, Е 58.

Дмитрієва О.І., Мордовцев О.С. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Мета: розробка теоретико-методичних та практичних пропозицій щодо удосконалення методичних підходів за різними напрямами забезпечення фінансової безпеки регіонів України у сучасних умовах глобалізації економічного сектору. Результати: З’ясовано, що вирішальний вплив на економіку часто мають інтереси людей і суспільні інститути, що не відображені в офіційних нормативно-правових документах та актах. Узагальнені дослідження вчених-економістів щодо трактування категорії «фінансова безпека» та згідно з цими трактуваннями виокремлені основні складові фінансової безпеки держави. Надано авторське визначення категорії «фінансова безпека» у контексті проблем дослідження. Розроблено теоретико-методичний зміст концепції фінансової безпеки України та доведено, що зміст такого документу не має бути догмою, а повинен постійно системно оновлюватися. Сформований універсальний та дієвий інституційно-правовий механізм кредитно-грошової політики забезпечення фінансової безпеки держави, який спрямовано на побудову ефективної системи органів публічного управління із залученням центральних суб’єктів формування фінансової безпеки – територіальних громад. Наукова новизна: Розроблено організаційно-економічний механізм кредитно-грошової політики забезпечення фінансової безпеки України, ключовим елементом якого є здійснення стратегічні цілей та напрямків розвитку цієї політики. Удосконалено методичні підходи за секторальними напрямами фінансової безпеки України, а саме: банківська система, фінансово-кредитна інфраструктура; небанківські фінансово-кредитні організаційно-правові інститути. Практична значущість: виконання представлених теоретико-методичних заходів дозволить зміцнити фінансову безпеку України за різними секторальними напрямами, зменшити рівень тінізації кредитно-грошового сектору, усунути загрозу зниження потенціалу загальної фінансової системи країни та впровадити сучасні механізми управління фінансовою безпекою на макроекономічному та мікроекономічному рівнях.

Посилання

Лазарева А. П. Фінансова безпека країни: загрози та основні напрями зміцнення. Вісник Приазовського державного технічного університету: зб. наукових праць. 2014. Вип. 27. С. 88-94.

Ареф’єва О. В., Кузенко О. Л. Складові фінансової безпеки за рівнями суб’єктів фінансових відносин. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 9-1. Ч. 3. С. 184–187.

Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства : монографія. Київ : НІСД, 2015. 348 с.

Власюк О. С. Актуальні проблеми фінансової безпеки України в умовах посткризової трансформації: монографія. Київ : НІСД, 2014. 432 с.

Григорук П. М., Хрущ Н. А. Методологічні засади моделювання системи забезпечення фінансово-економічної безпеки в умовах невизначеності і багатомірності ринкового середовища. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2017. № 1(7). С. 198-204.

Гудзовата О. О. Money-credit instruments for the provision of the financial security of Ukraine. Стратегічні пріоритети. № 2 (47), 2018. С. 70-77.

Марченко О. М., Пушак Я. Я., Ревак І. О. Фінансова безпека держави: навч. посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ Україна, 2020. 356 с.

Корчевська Л. О. Методологія синергетичного управління економічною безпекою підприємства: монографія. Херсон : Вид-во ПП Вишемирський В. С., 2016. 468 с.

Мойсеєнко І. П. Адаптивне управління в системі економічної безпеки. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2016. № 1. С. 102-111.

Кузенко О. Л. Аналіз складових фінансової безпеки за рівнями суб’єктів фінансових відносин. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: зб. наук. пр. Харків : ХНАДУ, 2014. № 2 (7). Т. 1. С. 97–102.

Медведєва І. Б., Погосова М. Ю. Діагностування безпеки промислового підприємства у трирівневій системі фінансових відносин: монографія. Харків : Вид-во ХНЕУ, 2011. 264 с.

Савицька О. Оцінка та шляхи забезпечення фінансової безпеки України. Економічний форум. 2012. № 3. С. 14.

Сокол С. В., Деркач О. М. Страховий ринок та основні загрози його фінансовій безпеці. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. Вип. 34. С. 285–291.

Пантєлєєва Н. Формування інституційного забезпечення грошово-кредитної політики держави. Вісник НБУ. 2014. № 4. С. 44–52.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Номер

Розділ

Статті