ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК НАПРЯМОК РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Iryna Sidelnikova Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5584-0037
  • Nataliya Solopun Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8958-9303

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2020.25.0.146

Ключові слова:

архітектура інноваційного простору підприємства, життєвий цикл, інновація, бізнес-архітектура, підприємництво

Анотація

УДК 658.5+338.1; JEL Classification: M13:M21:O32

 

Мета: У запропонованій роботі розглянуто важливу роль архітектури інноваційного простору підприємницької діяльності як важливої складової інноваційного розвитку сучасного підприємства. За умов переходу суспільства до наступного етапу розвитку технологій та умов ведення економічної діяльності підприємство має розробляти новітні адаптивні підходи до пристосування власної підприємницької діяльності до вимог сьогодення. Методика дослідження: метод діалектичного пізнання – для гнучкого, критичного та послідовного розгляду теоретичних питань інновацій та підприємницької діяльності; метод абстрагування – для відокремлення від другорядних ознак питань, що вивчаються, з паралельним виділенням тих властивостей, які є суттєвими для запропонованого дослідження; метод теоретичного узагальнення та загально логічні прийоми пізнання – для розгляду наявної наукової інформації щодо вказаного питання. Результати дослідження: Основним завданням в управлінні архітектурою інноваційного простору підприємства є синхронізація всіх елементів між собою. При цьому одним з ключових завдань є взаємозв’язок загальної бізнес-архітектури підприємства та архітектури інноваційного простору. У рамках даної статті розглянуто вагому роль архітектури інноваційного простору підприємницької діяльності як важливої складової інноваційного розвитку сучасного підприємства. Наукова новизна: у якості наукової новизни пропонується побудова архітектури інноваційного простору як складової інноваційної діяльності підприємства; систематизовано підсистеми інноваційного простору. Крім того, у якості наукової новизни виступає пропозиція розглядати процес створення архітектури інноваційного простору підприємства через розподіл його за стадіями життєвого циклу. Практична значущість результатів проведеного дослідження полягає у тому, що удосконалені аспекти теорії інновацій нададуть змогу адаптувати діяльність підприємства з впровадження інновацій до зовнішніх умов. За допомогою вірно побудованої архітектури інноваційного простору підприємство матиме змогу більш чітко прописувати бізнес-процеси, пов’язані з інноваційними проектами. Така архітектура допомагає синхронізувати елементи інноваційного характеру між собою та ув’язувати їх із загальною структурою підприємства. При цьому однією з ключових завдань є взаємозв’язок загальної бізнес-архітектури підприємства та архітектури інноваційного простору з одного боку через документування, вдосконалення та стандартизацію бізнес-процесів, а з іншого через опис елементів інноваційної архітектури на логічному рівні, у обов’язковому взаємозв’язку з бізнес-процесами підприємства тощо.

Посилання

Нежиборець В. Інноваційне підприємництво як складова економічного зростання. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2014. № 1. С. 63−71.

Солопун Н. М., Пономарьова Н. В. Сучасний погляд на інвестиції як на ессенціальну частину бізнес-активності. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2020. № 24. С. 203−213.

Живко З. Б. Підходи до тлумачення понять «підприємництво» та «підприємницька діяльність» через призму функцій економічної системи. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2012. Вип. 9. С. 31−34. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2012_9_9 (дата звернення: 25.10.2020).

Trends in Enterprise Architecture. URL : http://ce.sharif.edu/courses/87-88/1/ce448/resources/root/eap-trend2005.pdf (дата звернення: 25.10.2020).

Шумпетер Й. Теория экономического развития. М. : Эксмо, 2007. 864 с.

Омельченко А. І. Технологічний розвиток як складова інноваційного розвитку промислового підприємства. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2016. № 13. С. 514−521. URL : https://ela.kpi.ua/handle/123456789/18435 (дата звернення: 27.10.2020).

Воейкова О. Б., Лячин В. И. Категориальное определение инновационного пространства. Вестник СибГАУ. 2015. Том 16, № 4. С. 1014−1021.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-11

Номер

Розділ

Статті