СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ДРАЙВЕР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Тетяна Деділова Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна
  • Інна Токар Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна
  • Олег Жованик Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна
  • Яна Кононенко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2023.31.102

Ключові слова:

соціальне підприємництво, сталий розвиток, соціально-економічний розвиток, соціальна відповідальність, тенденції

Анотація

УДК 338.246; JEL Classification: Е71

Деділова Т.В., Токар І.І., Жованик О.О., Кононенко Я.В. СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ДРАЙВЕР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Мета. Метою дослідження є розкриття сутності та змісту соціального підприємництва як драйвера соціально-економічного розвитку України в умовах війни. Методика дослідження. Під час дослідження було використано: метод логічного аналізу для визначення місця соціального підприємництва у єдності елементів сталого розвитку; аналізу і синтезу для групування критеріїв ідентифікації бізнесу за ознакою його приналежності до категорії соціального підприємства. Результати. В роботі проведено аналіз змісту соціального підприємництва з урахуванням його місця у єдності елементів сталого розвитку. Наведено приклади впровадження підприємницької бізнес-моделі на засадах соціальної значущості в країнах Європейського Союзу, та окремо – в Україні, в результаті чого наголошено на тому, що усі ці приклади базуються на концепції справедливості, екології та суспільного розвитку у своїй діяльності. На основі ретроспективного аналізу діяльності українських соціально відповідальних підприємств запропоновано три ключові групи критеріїв, за якими можна визначити, чи відноситься той чи інший бізнес саме до категорії соціального підприємства. За такі критеріальні ознаки було обрано: спрямованість прибутку на соціальну мету; інтеграцію вразливих груп на ринку праці; створення соціальної цінності через продукцію чи послуги. Встановлено тенденцій розвитку соціального підприємництва в Україні в умовах повномасштабної війни, а також акцентовано увагу на необхідності включення підтримки соціального підприємництва в стратегію поствоєнного розвитку України як ключового напрямку для подолання проблем та відновлення стабільності. Наукова новизна. Отримав подальший розвиток теоретичний підхід до визначення сутності та змісту соціального підприємництва як драйвера соціально-економічного розвитку України в умовах війни шляхом виокремлення тенденцій розвитку українського соціального підприємництва в умовах повномасштабної війни з позиції подвійності характеру впливу воєнного стану на розвиток такої діяльності (одночасного існування соціальних викликів і можливостей для українського бізнесу). Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані при розробці стратегій сталого розвитку на регіональному та бізнесовому рівнях.

Посилання

Соціальне підприємництво: посібник для викладачів курсу / за наук. редакцією А. О. Корнецького. Київ: Фамільна друкарня Huss, 2019. 160 с.

Кот Л. Л. Феномен соціального підприємництва як один з ключових факторів розвитку національної економіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2021. Випуск 40. С. 48-54. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2021-40-9.

Осипова С. К. Соціальне підприємництво як об’єкт державного регулювання. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне управління. 2019. Вип. 1. С. 48-56. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNUCZUDU_2019_1_10 (дата звернення: 10.11.2023).

Стегней М. І., Черничко Т. В., Хаустова К. М. Стале підприємництво у вимірах продовольчої безпеки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Економіка. 2023. Випуск 1 (61). С. 128-132. DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2023.1(61).128-132.

Хімич І., Тимошик Н. Соціальне підприємництво як інноваційний вид діяльності. 2021. ELARTU – Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя: Сайт. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/35268/2/NFEPSEV_2021_Khymych_I-Social_entrepreneurship_193-208.pdf (дата звернення: 10.11.2023).

Білик О. І., Корецька Т. М. Перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні. Ефективна економіка. 2020. №1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7587 (дата звернення: 11.11.2023). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.1.67.

Seelos C., Mair J. Social Entrepreneurship the contribution of individual entrepreneurs to sustainable development. 2004. 19 р.

Шергіна Л. А., Нотевський Є. В., Жемба А. Й. Соціальне підприємництво в контексті сталого розвитку. Вісник Хмельницького національного університет. 2018. №3 (2). С. 160-165.

Іванова Н., Коваль К., Коваль В. Роль соціального підприємництва в умовах сьогодення України. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2023. №3 (31). С. 224-234. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5215-2022-3(31)-224-234.

Ачкасова О. В. Розвиток соціального підприємництва в Україні в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. 2022. №37. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-40.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-01

Номер

Розділ

Статті