РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ЗАСАДАХ ESG-ОРІЄНТИРІВ

Автор(и)

  • Ірина Кирчата Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Олена Шершенюк Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2023.30.194

Ключові слова:

ESG-ризики, ESG-трансформація систем управління, ESG-чинники, конкурентна стійкість, сталий розвиток, соціальні стандарти

Анотація

УДК 339.187; JEL Classification: М29

Кирчата І. М., Шершенюк О.М. Розробка стратегії розвитку підприємництва на засадах ESG-орієнтирів

Мета. Дослідження сутності та визначення концептуального змісту ESG-компонентів як інструменту стратегії сталого розвитку підприємництва. Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою є положення економічної теорії, основні закони функціонування ринкової економіки, праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, в яких акцентується увага на необхідності поєднання принципів корпоративної соціальної відповідальності з  ESG-компонентами. Використано методи узагальнення та абстрагування; метод аналізу і синтезу. Результати. Інтеграція ESG-компонент в діяльність суб’єктів підприємництва сприяє розширенню спектру можливостей для формування переваг в умовах сталого розвитку. Проте недостатньо опрацьованим залишається питання стратегічного розвитку підприємництва на засадах поєднання традиційного корпоративного управління з ESG-компонентами, як передумови забезпечення інвестиційної привабливості та набуття довгострокової конкурентної переваги. В останні роки виникла гостра необхідність у розвитку екологічної та соціальної компонент ESG-інвестування в світі. ESG-інвестування має на меті збільшити значення компаній, які працюють з врахуванням соціальних, екологічних та управлінських принципів, а тому є тим самим інструментом, що сприятиме досягненню сталого розвитку підприємств. ESG-компоненти є ключовим інструментом управління ризиками та можливостями в рамках стратегічного розвитку підприємництва. Вони допомагають компаніям оцінити та управляти ризиками, пов'язаними з екологією, соціальними питаннями та управлінням, а також створити можливості для поліпшення фінансової результативності компанії. Загалом, використання ESG-компонентів є важливою складовою сталого розвитку бізнесу в сучасному світі. Наукова новизна. В роботі теоретично обґрунтовано доцільність інтеграції ESG-компонентів, як ключового інструмента стратегії сталого розвитку підприємництва. Визначено принципи та основні орієнтири ESG орієнтованої стратегії як передумови формування  довгострокових конкурентних переваг. Практична значущість. В роботі доведено, що інтеграція ESG-компонент на засадах поєднання з традиційним корпоративним управлінням в діяльність суб’єктів підприємництва розширює можливості формування переваг в умовах сталого розвитку та виступає передумовою забезпечення інвестиційної привабливості.

Посилання

Калініченко З. Проблеми алаптивного управління бізнес-системами в умовах впливу дестабілізаційних факторів в Україні. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 2020. № 3. С. 222-231.

Маслак О., Гришко Н., Яковенко Я., Пирогов А., Дубовик О. (2022). Циркулярна економіка в Україні: екологічне, соціальне та корпоративне управління (ESG) як інструмент стійкості соціально-відповідального бізнесу в умовах подолання пандемії СOVID-19. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки). № 3, С. 3–8.

Яковенко Я. Ю. Концепція управління стійким розвитком підприємств. Науковий вісник Херсонського державного університету; Економічні науки. № 36. 2019. С. 75-81.

Власова К. В. Корпоративна соціальна відповідальність – основа інноваційного розвитку підприємств АПК України. Економічний аналіз. 2018. Том 28. № 3. С. 247-251.

Райко Д., Маслак О., Маслак М. (2021). Стратегія стійкого розвитку: проблеми та шляхи вирішення. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки). 2021. №3. С. 131–134.

Матос П. ESG-принципи та відповідальне інституційне інвестування у світі : Критичний огляд досліджень ; пер. з англ. Львів : Видавництво Львівської політехніки. 2020. 88 с. (дата звернення 28.05.2023).

Новікова О. Ф., Амоша О. І., Антонюк В. П. та ін. Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: моногр. НАН України, Ін-т економіки промисловості. Донецьк. 2012. 534 с.

Касич А. О., Яковенко Я. Ю. Сучасні науково-теоретичні підходи до визначення сутності поняття стійкого розвитку. Економіка та держава. 2016. №10. С. 14–20.

Ткаченко А. М., Колесник Е. О. Інвестування за ЕSG-принципами як визначальний чинник впливу на конкурентоспроможність металургійних підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. 2021. № 4. С. 66–72.

Лівошко Т. Моніторинг за ESG-принципами та його вплив на конкурентоспроможність суб’єктів господарювання. Вісник Хмельницького національного університету. 2022. № 5. Том 1. С.158-164.

Бухгалтерський інтернет-портал. Обов’язковість ESG-звітування в Україні: точка зору. Практика МСФЗ. URL: https://ibuhgalter.net/material/1265/25459 (дата звернення 28.05.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Номер

Розділ

Статті