КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІСТЬ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ОРІЄНТИР ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ КУПІВЕЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА ТА РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

Автор(и)

  • Ірина Кирчата Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Дар’я Приходько Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2023.30.182

Ключові слова:

споживач, стратегія розвитку, клієнтоорієнтованість, моделювання споживчої поведінки

Анотація

УДК 334.01; JEL Classification: M11; M21

Кирчата І. М., Приходько Д.О. Клієнтоорієнтованість як стратегічний орієнтир формування моделі купівельної поведінки споживача та розвитку бізнесу

Мета. Дослідження основних засад формування моделі купівельної поведінки споживача та обґрунтування необхідності використання клієнтоорієнтованого підходу в процесі стратегічної адаптації підприємства до сучасних умов ведення бізнесу залишається надалі актуальною проблемою та визначено основною метою в даному дослідженні. Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою є наукові праці, в яких досліджуються питання вивчення споживчої поведінки покупців та клієнтоорієнтовані інструменти ведення бізнесу. В роботі використано методи узагальнення та абстрагування; метод аналізу і синтезу. Результати. Сучасні умови ведення бізнесу вимагають постійної перебудови внутрішніх процесів та послуг, задля набуття необхідного рівня клієнтоорієнтованості в новому економічному просторі. Успішність стратегії розвитку бізнесу значною мірою залежить від обґрунтованості заходів реагування на запити та очікування покупців, а тому організація, яка зможе першою зрозуміти потреби і почне взаємодіяти з ними, зможе стати інноваційною не тільки за рахунок своїх власних розробок, а й за рахунок того, що споживачі теж є новаторами та можуть висловлювати не тільки побажання, а й націлювати на конкретні рішення. Клієнтоорієнтованість та поведінковий підхід в торгівлі дозволяють дізнатися більше про потреби та бажання споживачів, а тому створюють міцний фундамент для підвищення рівня їх задоволеності та підвищення продажів. Наукова новизна. Дослідження основних тенденцій формування моделі купівельної поведінки споживача довело обґрунтовану необхідність використання клієнтоорієнтованого підходу як стратегічного орієнтира та адаптації підприємств до сучасних умов ведення бізнесу, а також дозволило запропонувати основні заходи, які доцільно вживати для забезпечення стратегічного розвитку бізнесу на засадах інноваційності та клієнтоорієнтованості. Практична значущість. Основні практичні результати дослідження зводяться до того, що тренди у споживчій поведінці розвиваються динамічно, а тому складно визначити і прийняти за константу єдиний критерій для моделювання споживчої моделі. В роботі визначено ключові тенденції формування моделі споживчої поведінки, надано обґрунтовані рекомендації з організації та проведення правильного впливу на психологічні процеси, оскільки саме споживач виступає модератором процесу взаємодії, критеріїв та факторів, які необхідно закладати в бізнес–модель.

Посилання

Бондарчук Т. Л. Модель поведінки споживача: теоретико-методологічні аспекти. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 11. С. 3–7.

Халіна В. Ю., Васильєва Т. С. Клієнтоорієнтованість як нова парадигма ведення бізнесу. Економіка та держава. 2018. № 9. С. 75–78. DOI: 10.32702/2306–6806.2018.9.75

Воржакова Ю. П. Використання клієнтоорієнтованого підходу при формуванні конкурентної політики на поліграфічних підприємствах. Економіка підприємства: теорія та практика: збірник матеріалів ІV Міжнар. наук.–практ. конф. (12 жовтня 2012 р., Київ). Київ: КНЕУ, 2012. С. 240-242.

Голишева Є. О. Клієнтоорієнтована концепція: сутність, особливості та модель переходу. Економіка та підприємництво. 2015. Вип. 34-35. ч. 2. С. 105-114.

Цифровий маркетинг – модель маркетингу ХХІ сторіччя / За ред. д.е.н., проф. М.А. Окландера. Одеса : Астропринт. 2017. 292 с.

Руденко М. Моніторинг задоволеності споживачів підприємства: методичний аспект. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2016. Вип. 2. С. 142-149.

Жалдак Г. П., Яценко А. М. Аналіз факторів та моделей поведінки споживача. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: зб. наук. пр. Харкiв. 2021. № 2 (27). С. 145–156. URL:https://doi.org/10.30977/PPB.2226–8820.2021.27.145 (дата звернення: 01.05.2023).

Дейнека О. Клієнтоорієнтованість роздрібного мережевого підприємства: кроки від декларації до реалізації. Економічний аналіз. 2017. Вип. 5. С. 75–79.

Передало Х. С., Огерчук Ю. В., Лібенко Ю. С. Поведінкова економіка та можливості застосування технік її впливу в сучасних організаціях. Ефективна економіка. 2019. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7520 (дата звернення: 01.05.2023). DOI: 10.32702/2307–2105–2019.12.94.

Семенда Д. К., Семенда О. В. Дослідження поведінки споживчів в сучасних ринкових умовах. Матеріали журналу «Молодий вчений». №1 (53), 2018. С. 535–541. URL:http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/1/126.pdf (дата звернення: 01.05.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Номер

Розділ

Статті