ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ

Автор(и)

  • Андрій Непран Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Наталія Чуйко Державний біотехнологічний університет, Ukraine
  • Алла Воронкова Державний біотехнологічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2023.30.96

Ключові слова:

метод середніх, розмах, якість продукції, варіація ознак, середнє квадратичне відхилення, вибірка

Анотація

УДК 629.41.2; JEL Classification: М10

Непран А. А., Воронкова А. А., Чуйко Н. В. ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ

Мета – розробка теоретичних засад використання статистичних методів в управлінні якістю промислової продукції. Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети у дослідженнях були використані такі загальнонаукові та спеціальні методи і прийоми дослідження: методи математичної статистики – для визначення розміру вибірки, середнього відхилення, граничних меж допусків, допустимих значень відхилень середніх арифметичних значень. Результати. Для аналізу якості та попередження появи шлюбу важливе значення мають статистичні методи управління якістю. Цей метод контролю виробництва та якості продукції ґрунтується на застосуванні методів математичної статистики до систематичного контролю за якістю виробів та станом технологічного процесу з метою підтримки його стійкості та забезпечення заданого рівня якості виготовлення продукції. На конкретному прикладі обґрунтовані показники верхніх та нижніх меж допусків, а також верхніх та нижніх меж зони допустимих значень відхилень від середніх арифметичних значень. Наукова новизна. Обгрунтовано порядок застосування методу середніх та розмахів для контролю якості продукції на промислових підприємствах. Практична значущість. Використання даного методу дозволить знизити трудомісткість оцінки якості продукції та забезпечити контроль технологічних процесів. Доцільно на підприємствах серійного та масового виробництва.

Посилання

Фісун К. А. Організація системи управління якістю продукції в сучасних умовах. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 62. С. 204-210. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2018_62_28. (дата звернення: 20.05.2023).

Кузьома В. В., Павлюк С. І. Якість продукції як вирішальний фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Бізнес Інформ. 2020. № 12. С. 252-258.

Труш Ю. Л., Осадчук О. П. Якість продукції: складові та стадії її життєвого циклу. Формування ринкових відносин в Україні. 2018. № 9. С. 87-92.

Мишко О. В. Управління якістю - запорука підвищення конкуренто-спроможності продукції. Економіка. Фінанси. Право. 2014. № 3. С. 41-48.

Власенко І. В. Роль системи управління якістю в забезпеченні конкурентоспроможності продукції промислового підприємства. Економіка і організація управління. 2021. Вип. 3. С. 194-203.

Адамовська В. С., Калініченко Д. Р. Організація системи управління якістю продукції як складової бізнес-планування. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2014. Вип. 9(3). С. 138-141.

Мальцев А. С., Крамський С. О. Управління якістю продукції проектів: методологічні та прикладні аспекти. Управління розвитком складних систем. 2019. Вип. 37. С. 25-31.

Радченко О. П., Білоног Г. Ю. Удосконалення системи управління якістю продукції на підприємстві. Ефективна економіка. 2018. № 9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_9_29 (дата звернення: 20.05.2023).

Національний стандарт ДСТУ ISO 9000:2015. Системи управління якістю. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 45 с. URL: https://khoda.gov.ua/image/catalog/files/%209000.pdf (дата звернення: 20.05.2023).

Загальна теорія статистики: підручник / За ред. А. В. Непрана, І. А. Дмитрієва. Харків : ПП Іванченка, 2022. 720 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Номер

Розділ

Статті