ФОРМУВАННЯ ПРІОРИТЕТІВ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ СІЛЬСКИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ПОДАЛЬШОГО ЇХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Вікторія Третяк Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна
  • Денис Бреус Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2023.30.26

Ключові слова:

сільська територія, повоєнне відновлення, соціально – економічний розвиток, державно – приватне партнерство

Анотація

УДК 338.246.8(477-22) (048.3); JEL Classification: H 7, О 1, R 1

Третяк В.П., Бреус Д.К. ФОРМУВАННЯ ПРІОРИТЕТІВ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ СІЛЬСКИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ПОДАЛЬШОГО ЇХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Мета. Розвинути теоретичні підходи до визначення поняття «сільська територія» відповідно покладених на них функцій та формування пропозицій щодо визначення пріоритетів  повоєнного відновлення сільських територій. Методика дослідження. В ході дослідження використовувалися методи логічного аналізу, узагальнення і систематизації. Інформаційними ресурсами дослідження є нормативно-правові акти України, електронні інформаційні ресурси, публікації провідних вітчизняних і зарубіжних авторів, монографічні дослідження фахівців за тематикою дослідження. Результати. Здійснено аналіз підходів щодо трактування терміну «сільська територія» та  зроблено узагальнюючий висновок, що категорію «сільська територія» слід розглядати як багатофункціональну просторову соціально-економічну систему, яка характеризується взаємодією і взаємозалежністю її складових (просторово-географічні; адміністративно-територіальні; господарсько-економічні; соціально-демографічні) та розвивається під впливом різноманітних внутрішніх і зовнішніх чинників. Визначено, що необхідність розвитку політики стимулювання соціально - економічного розвитку сільських територій в Україні  обумовлена необхідністю: ліквідації наслідків воєнних дій на сільських територіях, наближення державної політики щодо сільських територій до відповідник політик ЄС, як це передбачено Угодою про асоціацію між Україною та ЄС; прогнозування та мінімізації впливу усіх можливих негативних наслідків, пов'язаних із запровадженням ринкового обігу сільськогосподарських земель. Зазначено, що на теперішній час процес ідентифікації сільських територій, які заходяться у несприятливих умовах життєдіяльності та господарювання, слід проводити відносно визначення наступних питань: проведення аудиту збитків, понесених внаслідок війни окремими сільськими територіями; шляхів відновлення та  соціально  – економічно розвитку окремих сільських територій; можливостей відновлення та розбудови інфраструктури окремих сільських територій; державної та регіональної політики відносно відтворення та сталого розвитку секторів агропромислового комплексу, систем охорони здоров’я та освіти, забезпечення соціального захисту сільського населення; забезпечення екологічної безпеки сільських територій. В цілому це дозволить сформувати дієвий механізм, який буде сприяти реалізації інтересів територіальних громад, як основних суб’єктів комплексного розвитку сільських територій. Відновлення України від наслідків війни, а саме розбудова інфраструктури сільських територій, передбачає необхідність формування дієвого механізму взаємодії державно – приватного партнерства, що потребує поєднання зусиль держави та бізнесу в першу чергу у сферах критичної інфраструктури та соціального забезпечення населення. Мова йде про розробку державної та регіональних програм, взаємодії державно-приватного партнерства, створенні й ефективному функціонуванні їх спільної взаємодії, задоволення інтересів ключових груп стейкхолдерів (місцеві громади, сільське населення, місцевий бізнес). Наукова новизна. Розвинуто підходів щодо трактування терміну «сільська територія» для можливості забезпечення реалізації пріоритетів повоєнного відновлення сільських територій  та подальшого їх сталого розвитку. Практична значущість. Запропоновані висновки можуть бути використані дослідниками, органи місцевого самоврядування, представниками бізнес середовища при ідентифікації сільських територій, які заходяться у несприятливих умовах життєдіяльності та господарювання та формуванні пріоритетів їх повоєнного відновлення.

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. К.; Ірпінь: Перун, 2005. 1728 с.

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки: затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. Законодавство України. 2020. № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 07.02.2023).

Єрмоленко В. М. Особливості формування категорії «сталий розвиток сільських територій». Наук. вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія «Право». 2010. Вип. 156. С. 50-59.

Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1807-15 (дата звернення: 04.02.2023).

Хвесик М. А., Ільїна М. В. Методологічні засади диференціації сільських територій. Економіка АПК. 2018. № 4. С. 12 – 18.

Павліха Н. В., Хомюк Н. Л. Визначення сутності сільських категорій. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. 2017. № 19. С. 306–313.

Павлов О. І. Економічні науки: тенденції просторового розвитку сільських територій України. Вісник ХНАУ імені В.В. Докучаєва. 2013. Вип. 3. С. 165-175.

Реформування соціальної сфери села: організаційно-методичні засади / за ред. П. Т. Саблука. Київ : ІАЕ УААН, 2000. 475 с.

Талавиря М. П., Горай А. О. Розвиток сільських територій в умовах децентралізації. Економіка АПК. 2018. № 11. С. 75-79.

Сільські території в Україні: практика ідентифікації та інструменти розвитку: науково- аналітична доповідь / Сторонянська І. З., Залуцький І. Р., Патицька Х. О. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. Долішнього НАН України». 2021. 137 с.

Лісовий А. В. Сталий розвиток сільських територій як напрям забезпечення економічного зростання і якості життя селян. Культура народів Причорномор'я. 2007. № 103. С. 89-92.

Статівка А. М. Актуальні питання правового забезпечення аграрної політики і сталого розвитку сільських територій. Актуальні питання аграрного права України: теорія і практика: моногр. Харків : Вид-во «ФІНН», 2010. 234 с.

Указ Президента України «Питання Національної ради з відновлення України від наслідків війни» від 21 квітня 2022 р. № 266/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662022-42225 (дата звернення: 04.02.2023).

Третяк А. М., Третяк В. М., Прядка Т. М. Філософія розвитку теорії земельного устрою сільських територій. Агросвіт. 2022. № 9–10. С. 13-20.

Хомюк Н. Л. Особливості формування категорії «сільські території». Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 17(2). С. 117-120.

Brezzi, M., L. Dijkstra and V. Ruiz (2011). “OECD Extended Regional Typology: The Economic Performance of Remote Rural Regions”, OECD Regional Development Working Papers, 2011/06, OECD Publishing. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.oecd.org/regional/regionaldevelopment/48670214.pdf (дата звернення: 08.02.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Номер

Розділ

Статті