ІНТЕРАКТИВНІ ОНЛАЙН ДОШКИ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ

Автор(и)

  • Тетяна Деділова Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Яна Кононенко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Ukraine
  • Сергій Андрух Сумський національний аграрний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2022.29.123

Ключові слова:

дистанційне навчання, навчальний процес, онлайн дошка, інтерактивна дошка, діяльнісний підхід, якість освіти

Анотація

УДК 378.331; JEL Classification: А22

Деділова Т.В., Кононенко Я.В., Андрух С.Л. ІНТЕРАКТИВНІ ОНЛАЙН ДОШКИ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ

Мета. обґрунтування актуальності застосування інтерактивних онлайн дощок як засобу реалізації діяльнісного компоненту навчального процесу задля підвищення ефективності дистанційного навчання. Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є праці провідних вітчизняних і зарубіжних науковців, присвячені розгляду інструментів інтерактивного навчання. В роботі використано метод теоретичного узагальнення; системний підхід; метод аналізу і синтезу. Результати. За результатами дослідження вказано на наявність методичних розробок щодо використання інтерактивних онлайн дощок в навчальному процесі переважно для закладів загальної освіти, передвищої (фахової) та професійної освіти. Окреслено проблему необхідності активізації застосування інтерактивних онлайн дощок у закладах вищої освіти на засадах діяльнісного підходу. В роботі інтерактивна онлайн дошка (електронна дошка, стіна) розглядається як програмний SaaS засіб – хмарне середовище для розміщення дидактичних матеріалів для лекційних та практичних занять, яке надає можливість взаємодії викладача та здобувачів освіти в площині постачання навчального матеріалу та вибудовування комунікації. Окремо зазначено етапи навчального спілкування, опосередковані впровадженням онлайн дощок в начальному процесі, зокрема формулювання цілей заняття, організація робочого місця, розподіл ролей учасників, відслідковування ходу заняття, мотивування здобувачів, встановлення зворотного зв'язку. Вказано на доцільність самостійного вибору викладачем виду інтерактивної онлайн дошки для проведення занять та взаємодії із здобувачами, виходячи з досвіду їх застосування та вміння створювати освітній контент. Наукова новизна. Запропоновано механізм впливу використання онлайн дошки в навчальному процесі на ефективність дистанційного навчання, в межах якого окреслено блоки впливу її суб’єктів на якість вищої освіти в цілому, а також розкрито зміст ефективного дистанційного навчання. Практична значущість. Надано загальну характеристику безкоштовних інтерактивних онлайн дощок (Twiddla, Classroom-screen, Padlet, Linoit, Google Jamboard), рекомендованих для ЗВО, та проведено їх порівняльний аналіз за основними функціональними напрямками.

Посилання

Гладун М.А., Сабліна М.А. Сучасні онлайн інструменти інтерактивного навчання як технологія співробітництва. Електронне наукове фахове видання “Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету”. 2018. №4 2018. С. 33-43. DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2018.4.3343.

Пінтійська О. Використання онлайн-дошки Padlet в навчальному процесі. URL : http://surl.li/cdzxi (дата звернення: 06.06.2022).

Ганашок А.І. Інтерактивна дошка як засіб підвищення пізнавальної активності й ефективності навчання на уроках інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання. 2016. Том 51. №1. С. 21-35.

Хміль Н., Кисельова О. Формування у майбутніх учителів навичок використання інтерактивних дошок в освітньому процесі. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2015. Вип. 7. С. 95-100. URL : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN

&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/nz_pmfm_2015_7(2)__19.pdf (дата звернення: 06.06.2022).

Лабудько С. Інтерактивні дошки: методичні прийоми використання у навчально-виховному процесі. URL: http://surl.li/ceaax (дата звернення: 06.06.2022).

Про затвердження Положення про дистанційне навчання: Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#top (дата звернення: 04.06.2022).

Мандрона М., Сташевський З., Буряк Н. Використання інтерактивних дощок для підвищення ефективності організації навчального процесу. Lviv Polytechnic National University Institutional Repository: веб-сайт. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2019/mar/15851/16-78-82.pdf (дата звернення: 04.06.2022).

Смирнова І.О. Он-лайн-дошка в освітньому процесі: методичні рекомендації. Суми, 2018. 30 с.

12 інтерактивних онлайн-дошок для дистанційного навчання та спільної роботи. Освіта нова: веб-сайт. URL: https://osvitanova.com.ua/posts/4181-12-interaktyvnykh-onlain-doshok-dlia-dystantsiinoho-navchannia-ta-spilnoi-roboty (дата звернення: 03.06.2022).

Google Jamboard: можливості для дистанційного навчання. Всеосвіта: веб-сайт. URL: https://vseosvita.ua/news/google-jamboard-mozhlyvosti-dlia-dystantsiinoho-navchannia-36229.html (дата звернення: 03.06.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-12

Номер

Розділ

Статті