ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА В КРИЗОВИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Валентина Нестеренко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Владислав Шевченко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Інна Осьмірко Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2022.29.64

Ключові слова:

фінансова криза, фінансове оздоровлення, підприємство, антикризове управління, ефективність, алгоритм

Анотація

УДК 336.64; JEL Classification: M 21

Нестеренко В.Ю., Шевченко В.О., Осьмірко І.В. особливості фінансового оздоровлення підприємства в кризових умовах розвитку національної економіки

Мета. Формування переліку ефективних заходів фінансового оздоровлення підприємства з метою зниження ймовірності банкрутства. Методика дослідження. В ході дослідження використовувалися методи аналізу і синтезу, метод логічного аналізу. Інформаційними ресурсами дослідження є електронні інформаційні ресурси і матеріали періодичних видань. Результати. На сучасному етапі економіка України терпить потужні негативні зміни майже у всіх сферах господарювання, насамперед у фінансово-економічній: неефективність управління, криза платоспроможності й кредитоспроможності підприємств, високі показники заборгованості перед державою та банківськими установами. Управління підприємством в умовах фінансової кризи - це сукупність методів, направлених з одного боку, на скорочення всіх видів витрат, збільшення надходження грошових коштів в організацію, необхідних для покриття боргових зобов’язань, а з іншого боку - на зростання обсягів реалізації і отримання запланованого розміру прибутку. До основних методів подолання фінансової кризи і зниження імовірності банкрутства підприємства відносяться наступні: скорочення витрат; збільшення надходження грошових коштів на підприємство; забезпечення реструктуризації дебіторської та кредиторської заборгованостей; визначення стратегії напрямків розвитку підприємства; санація, реструктуризація та реорганізація підприємства. Методи скорочення витрат включають: контроль витрат, аналіз джерел виникнення витрат, класифікацію витрат за мірою залежності від обсягів виробництва, проведення заходів по зниженню витрат, оцінювання отриманого ефекту. В межах реалізації методу скорочення витрат в умовах промислового підприємства необхідно: проаналізувати за рахунок яких статей можна їх знизити; розподілити ці витрати по мірі важливості для виробництва; обрати найбільш оптимальні методи по їх скороченню. Забезпечення надходження грошових коштів на підприємство в умовах кризи реалізується за наступними напрямками: реалізація або здача в оренду надмірних активів підприємства, що не використовуються у виробничому процесі; оптимізація структури реалізації; зміна політики управління коштами в напрямку підвищення рівня їх оборотності. З метою зниження ризику несплати дебіторської заборгованості підприємство має відстежувати кредитну історію клієнтів. Для зменшення розмірів дебіторській заборгованості ефективним є використання факторингу. В рамках заходів з подолання фінансової кризи на підприємстві дуже важливим є проведення реструктуризації боргових зобов’язань. Але не зважаючи на оздоровлюючий ефект, такі заходи не впливають на поточну діяльність підприємства та не створюють умов для підвищення прибутковості. Тому в межах антикризового управління на підприємстві має розроблятися стратегія подальшого розвитку і, за необхідності, має проводитися реорганізація або реструктуризація. Наукова новизна. Уточнено перелік сучасних заходів фінансового оздоровлення підприємства та конкретні механізми їх реалізації в умовах промислових підприємств. Практична значущість. Запропоновані висновки можуть бути використані дослідниками, власниками та керівниками підприємств при формуванні системи антикризового управління.

Посилання

Андрущенко І.Є., Касьян О.С. Бюджетування, як технологія стратегічного фінансового управління. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». 2014. Вип. 12. URL: http:// www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3611 (дата звернення: 01.10.2022).

Банера Н.П. Антикризове управління як один із шляхів виходу із фінансової кризи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 10. С. 266-269.

Борзенко В. І. Антикризове управління: навч. посібник. Х.: Видавництво Іванченка, 2016. 232 с.

Колісник М.В., Балик У.О. Бюджетування як шлях до ефективного управління. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 7. С. 372–375.

Коляденко І.І., Кавтиш О.П. Наукові підходи до сутності антикризового управління. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2018. Вип. 2-2(45). С. 7-10.

Морозов Є. Ю. Антикризові заходи в системі управління підприємством. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2018. Вип. 3. С. 114-120.

Мирошниченко Ю.В., Вдовіченко А.С. Антикризове управління на підприємствах малого та середнього бізнесу. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2020. Вип. 25. С. 119-132. DOI: http://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2020.24.0.119.

Столяров Г.П., Пєнова Р.П. Теоретичні аспекти формування системи планування та бюджетування на підприємстві. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. 2016. Вип. 4 (57). С. 84-94.

Ткачук Г. Ю. Стратегії антикризового управління підприємствами металургійної промисловості. МНУ ім В. О. Сухомлинського. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 21. С. 416-420

Федорченко О.Є. Удосконалення системи бюджетування на підприємстві. Економiка та держава. 2015. Вип. 11. С. 37–39.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-12

Номер

Розділ

Статті