ФАКТОРИ УПОВІЛЬНЕННЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ ПОДОЛАННЯ

Автор(и)

  • Андрій Непран Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Наталія Солопун Національний політехнічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2022.29.23

Ключові слова:

цифровізація економіки, капітальні інвестиції, програмне забезпечення, електронна торгівля, продуктивність праці

Анотація

УДК 338:004; JEL Classification: М12

Непран А.В., Солопун Н.М. ФАКТОРИ УПОВІЛЬНЕННЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ ПОДОЛАННЯ

Мета полягає розробці пріоритетних заходів щодо активізації модернізації економіки України на основі цифровізації. Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети у дослідженнях були використані такі загальнонаукові та спеціальні методи і прийоми дослідження: методи узагальнення та абстрагування – для обґрунтування заходів стимулювання цифровізації економіки; статистичні методи – для порівняння динаміки продуктивності праці. Результати. У статті розкрито основні фактори, які уповільнюють цифровізацію національної економіки, та промисловості зокрема. Процеси цифровізації дедалі більше впливають на соціально-економічний розвиток країни практично в усіх сферах, змінюючи підходи до вирішення проблем на різних рівнях і в різних сферах життя. Використання переваг та відповідь на виклики цифрової ери вимагає прискореного розвитку видів діяльності, від яких у визначній мірі залежать процеси цифровізації. Дедалі більше суспільну частку у структурі капіталу займають такі нематеріальні форми капіталу, як програмне забезпечення та дані. На сьогодні Україна залишається «на узбіччі» процесів цифровізації в контексті «лідерства». Наведені дані свідчать про низькі обсяги реалізації та масштаби розвитку електронної торгівлі у провідних видах економічної діяльності. Розвиток цифровізації економіки неможливий без значний інвестицій у дослідження і розробки (передусім технічні засоби та інформаційно-комунікаційні технології), а також нематеріальні активи (патенти, ліцензії, комп’ютерні програми, авторські права тощо). Визначено, що одним із факторів, що стримує розвиток цифровізації в Україні, є незначні обсяги капітальних інвестицій в програмне забезпечення та бази даних. Проведено зіставлення продуктивності праці у видах економічної діяльності, пов’язаних з цифровізацію. На основі розрахунків доведено високий рівень продуктивності праці в сферах. Інноваційна діяльність на сучасному етапі безпосередньо пов’язана із процесами цифровізації. Наукова новизна полягає у дослідженні факторів, які стримують розвиток цифровізації економіки. Практична значущість полягає впровадження заходів для стимулювання цифровізації національної економіки.

Посилання

Загальний механізм та чинники стабілізації соціально-економічного розвитку України: монографія / за ред. академіка НАН України Гейця В. М. та академіка НАН України Гриценка А. А.; НАН України, ДУ «Інститут еконо-міки та прогнозування НАН України». Електрон. дані. Київ, 2022. 302 с.

Ляшенко В.І., Вишневський О. С. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку: монографія; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2018. 252 с.

Пiжук О.I. Цифрова трансформація економіки України: обмеження та можливості: монографія / О.I. Пiжук; Ун-т ДФС України. Ірпінь, 2020. 504 с.

Цифрові технології в інноваційній трансформації економіки України: колективна монографія / Єгоров І.Ю., Никифорук О.І. та ін.; за ред.: чл.-кор. НАН України Єгорова І.Ю., д.е.н. Никифорук О.І., к.е.н. Ліра В.Е.; НАН України, ДУ «Ін-т. екон. та прогнозув. НАН України». К., 2020. 308 с.

Цифрова економіка як ключовий тренд розвитку постіндустріального суспільства: монографія / за ред. Н.М. Пантєлєєвої, С.Ю. Колодія, М.А. Ребрика. Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. 299 с.

Кондратенко Н. Д. Трансформація ринку інформаційних послуг в умовах цифрової економіки. Бізнес-інформ. 2021. № 1. С. 112–118.

Моторин Р., Шлюсарчик Б., Жеглен П. Електронна комерція в епоху глобалізації. Вісник КНТЕУ. 2021. № 2(136). С. 67–78.

Краус Н., Голобородько О., Краус К. Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку. Ефективна економіка. 2018. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf. (дата звернення: 30.10.2022).

Жекало Г. І. Цифрова економіка України: проблеми та перспективи розвитку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Вип. 26. С. 56–60.

Комплементарність інформаційно-цифрових і соціально-економічних перетворень як умова стабільного розвитку суспільства: монографія / за ред. чл.-кор. НАН України А.А. Гриценка; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2021. 400 с.

Vectors of Digital Transformation. OECD Digital Economy Papers. January 2019. № 273. 38 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-12

Номер

Розділ

Статті