УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНІЙ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

Автор(и)

  • Василь Бабайлов Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Олена Шершенюк Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2022.29.14

Ключові слова:

економічна теорія, економіка, вартість, наука, практика, предмет, виробничі відносини

Анотація

УДК 330.8 ; JEL Classification: А 22, В 10, В 20

Бабайлов В.К., Шершенюк О.М. УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНІЙ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

Анотація. «Економічна теорія» – важливіша навчальна економічна дисципліна. Саме вона створює основи засвоєння інших економічних дисциплін і ознайомлює з багатим досвідом практичної економічної діяльності. Однак, як показав багаторічний досвід її викладання авторами публікації, в неї існують різні і суперечливі визначення важливіших понять економіки або неналежні й навіть помилкові акценти щодо їх трактування. Це суттєво зніжує ефективність засвоєння економічних знань студентами і їх кваліфікацію як майбутніх організаторів економічної діяльності у сфері менеджменту, бізнесу, підприємництва. Тому, усунення цих недоліків є актуальними складовими проблеми удосконалення викладання навчальної дисципліни «Економічна теорія». Особливу актуальність набувають такі невирішені складові проблеми як дійсна присутність різних або неналежних й навіть помилкових акцентів щодо трактування таких аспектів економічних понять як предмет економіки; походження поняття «економіка»; існування споживчої вартості; сутність мінової вартості; сутність і зміст соціальної економіки. Аналіз останніх досліджень і публікацій дійсно це підтверджує. Але їх автори навіть не ставлять проблему усунення недоліків викладання навчальної дисципліни «Економічна теорія. Вони спираються на свої суб’єктивні, різні й часто суперечливі уявлення щодо трактування важливих аспектів економічних понять. Тому метою статті й стало усунення недоліків викладання навчальної дисципліни «Економічна теорія». Для її досягнення були вирішені задачі: обґрунтувати істинний предмет економіки; акцентувати увагу на дійсному сенсі терміну «економіка» Ксенофонта; звернути увагу на дійсну відсутність так званої «споживчої вартості»; аргументувати мінову вартість як звичайну трудову вартість; визначити саму сутність і зміст соціальної економіки. Методики дослідження: огляд літературних джерел, історично-логічного Гегеля, 2С70, ВЄО, індукція-дедукція, теорія методу Бабайлова. Результати: зроблені висновки, що предметом економіки є тільки вартість; що економіка Ксенофонта відрізняється від сучасного її розуміння – він економіку визначав як домашнє господарство, як усю господарську діяльність (інженерію, адміністрацію, власне економіку і навіть само виробництво), тобто, економіку визначав як сучасне управління; підтверджена відсутність споживчої вартості (правильніше потребницької вартості); що мінова вартість – це фактичне найбільш точна форма трудової вартості; що сутністю соціальної економіки є справедливість, а до змісту соціальної економіки входять два елементи: свобода і відповідальність. Наукова новизна: вперше усунені недоліки в трактуванні таких важливих аспектів економічних понять, як предмет економіки; походження поняття «економіка»; існування споживчої вартості; сутність мінової вартості; сутність і зміст соціальної економіки. Практична значимість: усунення недоліків викладання дисципліни «Економічна теорія» буде сприяти зростанню ефективності засвоєння економічних знань студентами, підвищенню їх кваліфікації як майбутніх організаторів економічної діяльності у сфері менеджменту, бізнесу, підприємництва.

Посилання

Объект и предмет экономики: веб-сайт. URL: https://sites.google.com/site/osnovyekonomiki0807/vvedenie-v-ekonomiku/obekt-i-predmet-ekonomiki (дата звернення: 26.08.2022).

Предмет и метод экономики: веб-сайт. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/economics2/01.php (дата звернення: 26.08.2022).

Предмет економічної теорії, її завдання та функції: веб-сайт. URL: https://buklib.net/books/33760/#:~:text=%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%83% (дата звернення: 26.08.2022).

Економіка. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії: веб-сайт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD% (дата звернення: 26.08.2022).

Предмет і метод економічної теорії: веб-сайт. URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u193/konspekt_lekciy_z_kursu_osnovi_ekonomichnoyi_teoriyi.pdf (дата звернення: 26.08.2022).

Бабайлов В.К., Приходько Д.О. Економічна теорія: конспект лекцій для студентів спец. 051 «Економіка», 071 «Облік i оподаткування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 073 «Менеджмент». Харків: ХНАДУ, 2021. 51 с. URL: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5437/1/KL_Osnovy_econ_Babajlov_21.pdf (дата звернення 02.09.2022).

Бабайлов, В.К. Джерело утворення вартості: момент істини. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 2019. № 2 (23). С. 13-20.

Мінова вартість та її сутність: веб-сайт. URL: https://gazette.com.ua/edu/minova-vartist-ta-jiji-sutnist.html (дата звернення: 26.08.2022).

Ларка Л.С. Соціальна економіка: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 051 «Економіка». Харків: НТУ «ХПІ», 2017. 56 с. URL: https://dut.edu.ua/uploads/l_1904_12039429.pdf (дата звернення: 26.08.2022).

Бабайлов В. К., Приходько Д. О. Визначення основних аспектів соціальної економіки. Економічні та безпекові виклики сучасного бізнес-середовища: колективна монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. Т. В. Полозової. Харків: ХНУРЕ, 2020. с. 56-65.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-12

Номер

Розділ

Статті