АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ І УПРАВЛІННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Автор(и)

  • Ірина Хорошилова Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2022.28.138

Ключові слова:

автоматизація, інформаційні технології та системи, облік, управління, ефективність підприємства

Анотація

УДК 657; JEL Classification: М48

Хорошилова І.О. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ І УПРАВЛІННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Мета дослідження є аналіз сучасного стану автоматизації обліку і управління, пропозиції щодо можливостей розвитку в сфері автоматизації управління та обліку на підприємствах малого бізнесу. Методика дослідження: для досягнення поставленої мети в роботі були використані такі загальнонаукові та спеціальні методи і прийоми дослідження: порівняльний аналіз наукової літератури та інформаційних джерел на основі методів порівняння, систематизації та узагальнення; узагальнення результатів аналізу і логічна генерація висновків. Результати дослідження: результатом наукової роботи є теоретичне узагальнення і практичні рекомендації щодо автоматизації обліку та управління на підприємствах малого бізнесу. Автоматизація є обов'язковою умовою швидкого розвитку будь-якої організації завдяки закладеним у ній ефективним алгоритмам управління та обліку. З погляду автоматизації малий бізнес має цілу низку очевидних переваг. Зокрема, більш прозорими та гнучкими бізнес-процесами, а також можливістю швидкого освоєння нових можливостей за рахунок невеликого розміру організацій, а значить і відсутності серйозної бюрократичної тяганини. Наукова новизна: полягає в комплексному дослідженні проблем, пов’язаних з автоматизацією обліку та управління на підприємствах малого бізнесу. Запропоновано й надалі впроваджувати конструктивні кроки з запровадження інноваційних інформаційних технологій в напрямі автоматизації обліку та управління підприємствами. Практична значущість полягає в тому, що з впровадженням актуальних кроків в системі автоматизації обліку та управління виникнуть сприятливі умови для ведення ефективної діяльності та покращення фінансово-економічного стану підприємств малого бізнесу України.

Посилання

Єршова О. Л., Одноволик В. І. Комп’ютерні технології обліку та звітності для малого і середнього бізнесу в Україні: перспективи застосування в умовах цифрової економіки. Науковий вісник Національної академії статистики. 2019. № 3. С. 131-138. URL:http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/4210/1/%D0%84%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA.pdf (дата звернення: 27.03.2022).

Вишневський В. П., Вієцька О. В., Гаркушенко О. М., Князєв С. І., Лях О. В., Чекіна В. Д., Череватський Д. Ю. Смарт-промисловість в епоху цифрової економіки: перспективи, напрями і механізми розвитку: монографія / За ред. акад. НАН України В. П. Вишневського; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. К., 2018. 192 c.

ХайТек Офіс Україна. Проект. Цифрова адженда України – 2020 (“Цифровий порядок денний” – 2020) Концептуальні засади (версія 1.0). Першочергові сфери, ініціативи, проекти “цифровізації” України до 2020 року. К. 2016. 90 c. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (дата звернення: 05.03.2022).

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 67-р від 17.01.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text (дата звернення: 04.03.2022).

Куцик П. О. Розвиток хмарних технологій та їх місце в організації обліку та корпоративного документообігу. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація. 2019. С. 183–186

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”: Указ президента України №133/2017. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 (дата звернення: 05.03.2022).

Облік SaaS. Облік SaaS нові технології обліку та управління. URL: https://ioblik.com/uk (дата звернення: 27.03.2022).

jSolutions. URL: https://jsolutions.ua/ua (дата звернення: 05.04.2022).

Forbes. State Of Enterprise Cloud Computing, 2018. Aug 30, 2018. URL: https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2018/08/30/state-of-enterprise-cloud-computing-2018/?sh=26015b94265e (дата звернення: 05.03.2022).

Адамик О. В. Інструменти “хмарних обчислень” як фактор удосконалення обліку в бюджетних установах. Економічний аналіз. 2015. Том 19. № 2. С. 179–184. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecan_2015_19(2)__27 (дата звернення: 05.03.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-03

Номер

Розділ

Статті