ІННОВАЦІЇ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

Автор(и)

  • Валентина Нестеренко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Анастасія Мороз Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Тетяна Болотова Харківський торговельно-економічний фаховий коледж ДТEУ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2022.28.130

Ключові слова:

сільськогосподарське підприємництво, інновації, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, інноваційний процес

Анотація

УДК 33.338; JEL Classification: Q 19

Нестеренко В.Ю., Мороз А.Р., Болотова Т.М. інновації у сільськогосподарському підприємництві та їх вплив на конкурентоспроможність

Мета. Дослідження впливу інновацій на рівень конкурентоспроможності в сільськогосподарському підприємництві. Методика дослідження. В ході дослідження використовувалися методи аналізу і синтезу, метод логічного аналізу. Інформаційними ресурсами дослідження є електронні інформаційні ресурси і матеріали періодичних видань. Результати. Поточний стан інноваційної сфери впливає на якість продукції, її новизну та конкурентоспроможність. Україна вже створила стабільну групу компаній із безперервним інноваційним характером, але темпи зростання інноваційної активності залишаються недостатніми. Економічний розвиток має супроводжуватися постійним підвищенням конкурентоспроможності продукції. Поточний етап інноваційного процесу в українських фермерських господарствах характеризується наступними ознаками: відносно висока інноваційна активність; обмежене використання агропідприємствами власних інноваційних розробок (ресурсів та технологій), використання агропідприємствами або адаптованих до власних умов, або розробки спеціалізованих організацій або зарубіжної розробки; взаємозалежність ступеня інноваційної активності підприємства та її рентабельності; диверсифікація інноваційної діяльності ефективних підприємств; абсолютне переважання власних ресурсів підприємств серед джерел фінансування інновацій; низький рівень використання інституційних джерел інформації про інноваційні розробки та можливості їх впровадження сільськогосподарськими підприємствами; різноманітність інноваційної діяльності підприємств рослинництва та тваринництва за видами. Внаслідок впровадження екологічних інновацій агрохолдинги досягли наступного економічного ефекту: зниження матеріаломісткості на одиницю продукції, зниження енерговитрат на одиницю продукції, зменшення забруднення ґрунту, води чи повітря. Ефективність використання та динаміка розвитку інноваційної сфери стали вирішальним чинником забезпечення конкурентоспроможності економіки та багато в чому визначають місце кожної країни у світі. Наукова новизна. Визначено вплив інновацій на рівень конкурентоспроможності підприємства. Сформовано ознаки сучасного інноваційного процесу в сільськогосподарському підприємництві. Практична значущість. Запропоновані рекомендації можуть бути використані у сільськогосподарському підприємництві для обґрунтування впровадження інновацій.

Посилання

Адамкевич Х.Г. Конкурентоспроможність підприємства, економіка та організація підприємства: навч. посіб. Варшава, 2016. 258 с.

Ганкарчик М., Ганкарчик Дж. Фактори розвитку підприємництва: довідник. Варшава: Вища школа бізнесу, 2017. 244 с.

Капітaнець Ю. М. Методологія оцінки конкурентоспроможності підприємства. Вісник Прикарпатського університету: економіка. 2017. Вип. 5. С. 131–134.

Колосінська М.І., Шапка Є.В. Інноваційний рейтинг України: шляхи його покращення на основі Європейського досвіду. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 23. URL: http://global-national.in.ua/archive/2 3- 2018/18.pdf (дата звернення: 01.02.2022).

Ольшевська В. Детермінанти конкурентоспроможності підприємств в умовах інтернаціоналізації та глобалізації: Конкурентоспроможність підприємств перед викликами XXI ст.: монографія. Вроцлав, 2017. 198 с.

Стерхова С. А. Інноваційний продукт – інструменти маркетингу: монографія. Київ: Діло, 2019. 302 с.

Бережна Ю. С. Сутність сталого розвитку сільського господарства. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. 2020. № 1. С. 35–41.

Донських А.С. Конкурентоспроможність аграрних підприємств та фактори, що її визначають. Ефективна економіка. 2016. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua (дата звернення: 03.02.2022).

Нісходовська О.Ю. Інновації як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств із вирощування зерна круп’яних культур. Економіка та суспільство. 2017. №11. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/11_ukr/47.pdf (дата звернення: 06.02.2022).

Шубравська О.В. Інноваційні трансформації агропродовольчого сектора економіки: світові тенденції та вітчизняні реалії. Економіка і прогнозування. 2020. №3. С. 90–102.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-03

Номер

Розділ

Статті