СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • Ірина Кирчата Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Олена Шершенюк Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Тетяна Деділова Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2022.28.79

Ключові слова:

стратегія, конкурентні переваги, стратегія розвитку, стратегічне управління, економічна безпека

Анотація

УДК 338.43; JEL Classification: Q18

Кирчата І. М., Шершенюк О. М., Деділова Т. В. Стратегічний Розвиток агропромислового комплексу як основа забезпечення економічної безпеки

Мета. Розробка та реалізація ефективної стратегії розвитку, будучи перспективно-орієнтованим етапом забезпечення економічної безпеки, стає підґрунтям для набуття довгострокових конкурентних переваг, а тому залишається надалі актуальною проблемою та виступає основною метою в даному дослідженні. Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою є праці провідних вітчизняних учених-економістів, в яких розглядаються сучасні аспекти стратегічного управління, інвестування та інноваційного розвитку агропромислового комплексу (АПК), проблеми стратегічного розвитку та економічної безпеки як надважливої складової національної економіки. В роботі використано методи узагальнення та абстрагування; метод аналізу і синтезу. Результати. Успішність стратегії розвитку значною мірою залежить від обґрунтованості заходів реагування на зміни та очікування ринку в довгостроковій перспективі, тобто від ефективності стратегічного управління та реалізації системи заходів із забезпечення найбільш раціонального використання стратегічних ресурсів, виявлення резервів та належного рівня економічної безпеки. В сучасних умовах рівень безпеки є важливим фактором, що впливає на діяльність всіх господарюючих суб'єктів, а також на стан і динаміку розвитку конкурентоспроможності підприємств АПК. Завдяки правильно обраним стратегічним орієнтирам та вчасному проваджені стратегії розвитку підприємства АПК можуть боротися за збільшення частки ринку і набувати нових конкурентних переваг. Наукова новизна. Запропоновано визначати та нейтралізувати загрози економічній безпеці АПК в рамках програмно-цільового підходу, який передбачає: виявлення джерела загроз, оцінка і розробка програмно-цільових заходів, спрямованих на нейтралізацію можливих загроз економічній безпеці, аналіз ступеня важливості загроз, економічна оцінка планованих заходів, розробка стратегії економічної безпеки агропромислових регіонів. Практична значущість. В роботі визначено, що забезпечення сталого розвитку та економічної безпеки АПК в якості розділів цільових програм має включати заходи щодо поглиблення міжрегіональної та внутрішньорегіональної інтеграції з використанням агропромислової кластеризації і дорожнього картування, агротехнопарків, центрів трансферу агротехнологій та ін.

Посилання

Халатур С. М. Інституціональні детермінанти формування стратегії економічного розвитку сільського господарства України. Бізнес Інформ. 2017. № 5. С. 119–123.

Слободянюк Н. О. Інвестиційні стратегії забезпечення конкурентоспроможності аграрної сфери національної економіки. Бізнес Інформ. 2017. № 1. С. 172–176.

Мельник О. В. Сучасні аспекти стратегічного управління в аграрному секторі економіки України. Бізнес Інформ. 2017. № 4. С.111–116.

Воронич М. М. Стан та основні тренди розвитку аграрного сектору України: геоекономічний аспект. Бізнес Інформ. 2019. № 6. С. 154–162.

Оцінка впливу Угоди про асоціацію ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України: наукова доповідь / за ред. акад. НАН України В.М. Геєця, чл.-кор. НААН України, д-ра екон. наук Т.О. Осташко, чл.-кор. НАН України, д-ра екон. наук Л.В. Шинкарук; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2014. 102 с.

Зінчук Т. О. Європейська інтеграція: проблеми адаптації аграрного сектору економіки України: монографія. Житомир: ДВНЗ «Держ. агроекол. ун-т», 2008. 384 с.

Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація: наукова доповідь / О.М. Бородіна та ін.; за ред. В.М. Геєця, О.М. Бородіної, І.В. Прокопи; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2012. 56 с.

Матросова Л. М. Проблеми розвитку агропромислового комплексу України як напрям підвищення конкурентоспроможності економіки. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». Вип. 42. 2020. С.83–90. URL: http://market-infr.od.ua/journals/2020/42_2020_ukr/16.pdf. (дата звернення: 10.03.2022).

Новікова О. Ф., Покатиленко Р.В. Економічна безпека: концептуальні визначення та механізми забезпечення: монографія. Донецьк: НАН України. Ін-т економіки промисловості, 2006. 408 с.

Богачев В. И. Экономическая и продовольственная безопасность регионов в условиях аграрной реформы : монография. Луганск, 2009. 114 с.

Кулагина Н. А. Роль экономической безопасности АПК в обеспечении продовольственной безопасности страны. Актуальные вопросы экономических наук. 2010. № 16. С.53–58.

Matvey S. Oborin. Infrastructure development in the agro-industrial complex of rural areas. Science Journal of VolSU. Global Economic System. 2018. Vol. 20. No. 2. P. 55–63.

Руснак А. В., Карнаушенко А. С. Страхування ризиків сільськогосподарських підприємств в Україні. Інвестиції: практика та досвід. № 19/2018. С. 5–10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-03

Номер

Розділ

Статті