ВЕНЧУРНИЙ КАПІТАЛ ТА ІННОВАЦІЇ

Автор(и)

  • Андрій Непран Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Ірина Тимченко Харківський університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2021.27.181

Ключові слова:

інвестування, венчурний капітал, інновації, інноваційні венчурні фонди, фінансовий ризик, венчурні підрозділи компаній

Анотація

УДК 338.3; JEL Classification: М9

 

Мета – проаналізувати поточний стан розвитку венчурного капіталу в Україні і запропонувати механізми залучення венчурного капіталу для підвищення конкурентоздатності української економіки. Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети у дослідженнях були використані такі загальнонаукові та спеціальні методи і прийоми дослідження: методи узагальнення та абстрагування – для проведення аналізу тверджень законодавчого характеру щодо розвитку венчурного капіталу; відносні показники динаміки і структури. Результати. В сучасних умовах капітал венчурних фондів набув значних розмірів, що дозволяє його розглядати як важливий елемент інноваційної системи країни. Маються значні диспропорції: відмічається недостатній обсяг пропозиції венчурного капіталу для фінансування пріоритетних напрямів інноваційної діяльності. Встановлено, що значна частина капіталу венчурних фондів використовується для купівлі облігацій підприємств, державних та місцевих боргових цінних паперів, надання позики. Ці фінансові операції не пов’язані з інноваційною діяльністю, а використовуються як альтернатива банківському кредитуванню, а також для зниження податкового навантаження. Диспропорції, що сформувалися в національній системі фінансування інновацій не дозволяють повністю розкрити потенціал венчурного фінансування. Для стимулювання конвертованої позики як одного із поширених інструментів венчурного фінансування необхідно на законодавчому рівні посилити ступінь захисту прав інвесторів по відношенню до позичальників. Наукова новизна. Полягає у спростуванні твердження про недостатність фінансових ресурсів для венчурного фінансування, визначення напрямів стимулювання розвитку венчурного капіталу. Практична значущість. Завдяки впровадженню розроблених заходів в перспективі можна забезпечити переорієнтацію капіталу венчурних фондів на фінансування інноваційних проєктів, що забезпечить становлення інноваційних компаній та перетворення їх у конкурентоздатні підприємства.

Посилання

Brazhny`k, L. V., Doroshenko, O. O. (2020). Activities of mutual investment institutions in Ukraine [Diyal`nist` insty`tutiv spil`nogo investuvannya v Ukrayiny]. Market infrastructure. № 42. Р, 279-284.

Nosova, Ye. A., Mogge, D. B. (2017). Current state and features of venture investment funds in Ukraine [Suchasny`j stan ta osobly`vosti funkcionuvannya venchurny`x investy`cijny`x fondiv v Ukrayini]. Efficient economy. № 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5491 (last accessed: 18.09.2021).

Tretyakova, O. V., Xarabara, V. M., Greshko, R. I. (2020). Venture financing as an effective tool for innovative development of Ukraine. [Venchurne finansuvannya yak efekty`vny`j instrument innovacijnogo rozvy`tku Ukrayiny]. Investment: practice and experience. № 17-18, Р. 18-23.

Kochura, T. O. (2020). Global trends in venture capital development and their impact on investing in high-tech projects. [Global`ni trendy` rozvy`tku venchurnogo kapitalu ta yix vply`v na investuvannya vy`sokotexnologichny`x proyektiv]. Business inform. № 4, Р. 118-126.

Strategy for the development of innovation in the period up to 2030: order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 10.07.2019 № 526-r. [Strategiya rozvy`tku sfery` innovacijnoyi diyal`nosti na period do 2030 roku: rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny` vid 10.07.2019. 526-r.], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/ 526-2019-%D1%80#Text (last accessed: 18.09.2021).

On mutual investment institutions: Law of Ukraine of July 5, 2012 № 5080-VI [Pro insty`tuty` spil`nogo investuvannya]: Zakon Ukrayiny` vid 5 ly`pnya 2012. № 5080-VI, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17#Text (last accessed: 18.09.2021).

Tax Code of Ukraine 2.10.2010 № 2755-VI [Podatkovy`j kodeks Ukrayiny` vid 02.12.2010 r. № 2755-VI], available at: http ://sfs. gov.ua/nk (last accessed: 18.09.2021).

Didenko, L. V., Vatoyan, A. M., Yer`omina, M. A. (2018). The role of venture capital investment institutions in ensuring the innovative development of Ukraine [Rol` venchurny`x insty`tutiv spil`nogo investuvannya v zabezpechenni innovacijnogo rozvy`tku Ukrayiny`]. Economy and society № 19, Р. 143-151.

Stary`chenko O. Features and capabilities of venture investment funds in Ukraine. [Osobly`vosti ta mozhly`vosti venchurny`x investy`cijny`x fondiv v Ukrayini], available at: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/rzp/195.htm (last accessed: 18.09.2021).

Mordan, E.Yu., Vidmenko, Yu.V., Kobets, Zh.O. (2018). Venture investment in Ukraine and the world: current trends and features of development.[Venchurne investuvannya v Ukrayini ta sviti: suchasni tendenciyi ta osobly`vosti rozvy`tku]. Money, finance and credit. № 17. P. 391—399.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-14

Номер

Розділ

Статті