ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІКО – МАТЕМАТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТРЕБ СПОЖИВАЧІВ (ПОПИТ) ТА ЗБУТУ ТОВАРІВ (ПРОПОЗИЦІЯ) НА ПРИКЛАДІ РИНКУ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Автор(и)

  • Олена Шершенюк Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Микола Прокопенко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2021.27.157

Ключові слова:

споживач, попит, пропозиція, потреба, економічні дослідження, Microsoft Excel

Анотація

УДК 330.42; JEL Classification: D120

 

Мета дослідження полягає в розробці напрямів вдосконалення економічних досліджень споживчих запитів (потреб) в діяльності підприємства (фірми) за допомогою сучасних методів економіко - математичних досліджень економічних процесів, а також розробці елементів стратегії збуту продукції. Методика дослідження. Застосовані елементи експертного опитування, аналізу, економіко-математичне моделювання, регресійне моделювання, статистичні та економетричні методи аналізу: абсолютні, середні і відносні величини, індексні, трендові та регресійні факторні моделі, методи варіаційного, дисперсійного, кореляційного аналізу та графічна інтерпретація отриманих результатів. Результати дослідження. Пошук шляхів удосконалення збутової діяльності будь-якого підприємства в сучасних умовах слід розпочинати з визначення споживчих бажань і потреб. Перспективним напрямом удосконалення економічних досліджень споживчих бажань є грамотне управління дослідницькою діяльністю. Основні завдання і цілі — це збір і обробка економічної інформації з подальшою розробкою математичної моделі за допомогою сучасних математико-статистичних методів. Також обґрунтована можливість використання Microsoft Excel з метою рішення практичних завдань визначення параметрів ринкового попиту і пропозиції. Наукова новизна. Наукова новизна отриманих результатів полягає в рішенні ряду теоретичних і практичних проблем визначення чисельних параметрів попиту та пропозиції, розробці напрямів підвищення ефективності економічних досліджень за допомогою сучасних математичних методів. Запропонована методика розрахунку параметрів попиту і пропозиції з допомогою економіко — математичної моделі, реалізованої засобами Microsoft Excel. Практичне значення отриманих результатів. Запропоновані для впровадження результати дослідження можуть бути використані в дослідницькій діяльності будь-якого підприємства  сфери виробництва і реалізації продуктів харчування. Практичним ефектом є розрахунок параметрів попиту і пропозиції залежно від споживчих потреб (параметрів товару).

Посилання

Krasnokutska, N. S. (2012). Management of potential of the trade enterprise [Upravlinnia potentsialom torhovelnoho pidpryiemstva], monohraph, Kharkiv: KhDUKhT, 322 p. 2. Balabanova, L. V., Mitrokhina, Yu. P. (2011). Sales policy management [Upravlinnia zbutovoiu politykoiu], Kyiv: Center for Educational Literature, P. 240.

Vachevsky, M. V., Dolishniy, M. I., Skotny, S. G. (2010). Marketing for the manager [Marketynkh dlya menedzhera], Kyiv: Prosvita, 139 p.

Svanov, J.D., Tishenko, А.N., Drobitko, N.А., Abramova, О.S. (2017). Competitiveness of the enterprise: assessment, diagnostics [Konkurentospromojnist pidpriemstva: ocinka, diagnostika], Kharkiv: KhNEU, 256 p.

Shashina, М.V., Knovec, V.V. (2018). Specifics of risk management of investment activity of confectionery enterprises [Spetsyfika upravlinnya ryzykamy investytsiynoyi diyalʹnosti pidpryyemstv kondytersʹkoyi haluz i], Scientific Bulletin of Kherson State University, Series: Economic Sciences, No. 29(2), P. 39-42.

Demjanenko, Е.А. (2016). Trends in the development of the confectionery market of Ukraine in modern conditions [Tendentsiyi rozvytku kondytersʹkoho rynku Ukrayiny v suchasnykh umovakh], Young scientist, No. 9 (36), P. 35-50.

Gerasimchuk, V.G. (2017). Strategic management of the enterprise. Graphic modeling [Stratehichne upravlinnya pidpryyemstvom. Hrafichne modelyuvannya], Kyiv: KNEU, 360 p.

Latkina, S. A, Tyabus, A. A. (2016). Ways to increase the efficiency of sales activities of the enterprise [Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti zbutovoi diialnosti pidpryiemstva], Scientific Bulletin of Uzhgorod National University, No 8, Р.132−134.

Fedorovich, R. V. (2017). Analysis in the management of sales policy of the enterprise. Trends in marketing in terms of economic transformations [Analiz v upravlinni zbutovoiu politykoiu pidpryiemstva. Tendentsii rozvytku marketynhu v umovakh ekonomichnykh transformatsii], monograph, Ternopil, Р. 234−249.

Biluk М.О. Sabluk P.Т. (2017). Foundations of economic theory [Osnovy ekonomichnoyi teoriyi], Kyiv: Prosvita, 467 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-14

Номер

Розділ

Статті