СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Автор(и)

  • Ірина Кирчата Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Тетяна Деділова Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Олена Шершенюк Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2021.27.92

Ключові слова:

стратегія, конкурентні переваги, стратегія розвитку, стратегічне управління

Анотація

УДК 339.187; JEL Classification: М29

 

Мета. Розробка та реалізація ефективної стратегії розвитку, будучи перспективно орієнтованим етапом процесу комерційної діяльності торговельного підприємства, виступаючи підґрунтям для набуття довгострокових конкурентних переваг і максимізації прибутку, залишається надалі актуальною проблемою та визначено основною метою в даному дослідженні. Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою є праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, в яких розглядаються питання стратегічного управління та напрями розвитку торговельних підприємств умовах мінливого зовнішнього середовища. В роботі використано методи узагальнення та абстрагування; метод аналізу і синтезу. Результати. Успішність стратегії розвитку значною мірою залежить від обґрунтованості заходів реагування на зміни та очікування ринку в довгостроковій перспективі, тобто від ефективності стратегічного управління та реалізації системи заходів із забезпечення найбільш раціонального використання стратегічних ресурсів, виявлення резервів та розвитку конкурентного потенціалу торговельного підприємства. Завдяки правильно обраним стратегічним орієнтирам та вчасному  провадженій стратегії розвитку торговельне підприємство може боротися за збільшення частки ринку і набуття нових  конкурентних переваг. В ході дослідження теоретично підтверджено доцільність  постійного перегляду стратегічних орієнтирів розвитку діяльності торговельних підприємств, які створюють умови для реалізації не тільки поточних/ короткострокових цілей і завдань, але й уможливлюють досягнення стратегічних  в довгостроковій перспективі. Наукова новизна. Запропоновано визначати стратегію розвитку об’єкта торговельної діяльності, як концепцію діяльності, орієнтовану на збільшення обсягу збуту товарів/послуг та розширення торговельної мережі, що передбачає планування, втілення і контроль за процесом реалізації та доведенням до кінцевого споживача, ґрунтуючись на ефективному використанні стратегічних ресурсів і виявлених резервах конкурентного потенціалу на засадах інноваційності та клієнтоцентричності. Практична значущість. Зважаючи на те, що стратегія розвитку закладає перспективи для торговельного підприємства та визначає його майбутню конкурентну позицію на ринку, в роботі запропоновано алгоритм процесу розробки та реалізації стратегії розвитку, як елемент удосконалення системи стратегічного управління та забезпечення економічного зростання  підприємства в цілому.

Посилання

Shindirovsky, I. M. (2021). Trade entrepreneurship and features of its production [Torhovelne pidpryiemnytstvo ta osoblyvosti yoho provadzhennia]. Bulletin of Lviv University of Trade and Economics. Economic sciences, № 62, P.75–80.

Bozulenko, O. Yu. (2015). Definition of the concept of "trading company" [Definitsiia poniattia «torhovelne pidpryiemstvo»]. Economic analysis, Vol. 19, № 2, P. 20–25.

Classification of economic activities: DK 009: 2010 [Klasyfikatsiia vydiv ekonomichnoi diial'nosti: DK 009:2010 v redaktsii vid 24.02.2020] Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine/ URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb 457609-10#Text (last accessed 12.09.2021).

About the statement of the Procedure for carrying out trade activity and rules of trade service in the market of consumer goods. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 833-2006-p [Pro zatverdzhennia Poriadku provadzhennia torhovelnoi diialnosti ta pravyl torhovelnoho obsluhovuvannia na rynku spozhyvchykh tovariv] (2019, March 13) Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine/ URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/833-2006-%D0%BF#Text. (last accessed 12.09.2021).

Gordienko, E. S. (2011). Activity of the trade enterprise in the conditions of transformation of the tax environment [Diialnist torhovelnoho pidpryiemstva v umovakh transformatsii podatkovoho seredovyshcha]. Extended abstract of candidates thesis. Donetsk, 19 p.

Trishkina, N. I. (2016). Strategic directions of reforming the intermediary activity of trade enterprises of Ukraine [Stratehichni napriamy reformuvannia poserednytskoi diialnosti torhovelnykh pidpryiemstv Ukrainy], Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy, № 6, part 3, P.103–106.

Filipov, V. Y., Nestorenko, A. M. (2014). Ways of development of trade enterprises [Shliakhy rozvytku torhovelnykh pidpryiemstv], Economy: the realities of time. Scientific journal, № 2 (12), P. 203–207. (last accessed 11.09.2021).

Goloshubova, N. O., Kavun, O. O., Toropkov, V. M. (2014). Entrepreneurial networks in trade [Pidpryiemnytski merezhi v torhivli]: monograph, Kyiv, 344 p.

Romanchenko, T.V. (2020). Marketing sales strategy of the trade network [Marketynhova zbutova stratehiia torhovelnoi merezhi]: Candidate thesis. Kyiv, 232 p.

Hudz, O.I. (2018). Enterprise development strategy: essence and classification [Stratehiia rozvytku pidpryiemstva: sutnist ta klasyfikatsiia], Economy and society, 18, P.346-352. (last accessed 12.09.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-14

Номер

Розділ

Статті