ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Ірина Кирчата Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Олена Шершенюк Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2021.26.56

Ключові слова:

збут, збутовий потенціал, збутова політика, конкурентні переваги

Анотація

УДК 339.187; JEL Classification: М29

 

Мета – визначення та обґрунтування шляхів  удосконалення  і застосування  нових методів,  технічних  засобів та організаційних заходів в системі збуту, а також оцінювання збутового потенціалу торговельного підприємства. Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою є праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, в яких розглядаються питання управління збутом, збутовою діяльністю підприємств та оцінкою потенціалу в умовах мінливого зовнішнього середовища. Використано методи узагальнення та абстрагування; метод аналізу і синтезу. Результати. Дана стаття присвячена вирішенню актуальної економічної проблеми, а саме удосконаленню ефективності збутової системи торговельних підприємств на засадах оцінки збутового потенціалу з метою набуття довгострокових переваг та забезпечення сталого розвитку. Збутовий потенціал торговельного підприємства – це внутрішні ресурсні можливості торговельного підприємства реалізувати товари за рахунок наявних кадрових компетенцій в сфері формування асортименту, технологічної та передпродажної підготовки, мерчандайзингу та  сервісної підтримки. З метою забезпечення своєчасного виявлення невикористаних резервів та збутових можливостей, а також уникнення ризикових подій торговельним підприємствам доцільно проводити діагностику збутового потенціалу, що уможливить ефективне управління збутовою діяльністю та активізує збутовий процес як такий. Завдяки правильно обраній збутовій політиці та оптимізованим збутовим процесам підприємство може боротися за збільшення частки ринку і набуття нових  конкурентних переваг. Наукова новизна. В роботі теоретично обґрунтовано доцільність проведення діагностики та оцінювання збутового потенціалу торговельного підприємства, як інструмента ефективної системи управління збутом для набуття підприємством нових конкурентних переваг. Практична значущість. Практичне використання, а саме виявлення резервів та розвиток збутового потенціалу торговельного підприємства, які ґрунтуються на результатах його діагностичної оцінки, дозволять надалі розробити систему заходів і розрахунку показників конкурентної стійкості, що можуть бути використані в подальшому для забезпечення стійкого функціонування та підвищення рівня  його конкурентоспроможності.

Посилання

Vachevsky, M. V., Dolishniy, M. I., Skotny, S. G. (2010), Marketing for the manager [Marketynkh dlya menedzhera], Kyiv: Prosvita, 139 p.

Kliuchnyk, A. V., Bilozertseva, I. O. (2014), Theoretical analysis of the concept of «sales» and its functions [Teoretychnyi analiz poniattia «zbut» ta yoho funktsii], Scientific Bulletin of Kherson State University, Series: Economic Sciences, No 6, Р. 188–191.

Odarchenko, A. M., Odarchenko, D. M., Mikhailyk, V. I., Rybtseva, A. A., Maksimova, A. A. (2011), Management of sales activity of trade enterprises [Upravlinnia zbutovoiu diialnistiu torhovelnykh pidpryiemstv], Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade, No 1 (52), Р.12–15.

Odarchenko, A. M., Odarchenko, M. S. (2015), Analysis of sales policy of the enterprise and recommendations for its improvement [Analiz zbutovoi polityky pidpryiemstva ta rekomendatsii shchodo yii udoskonalennia], Scientific Journal «ScienceRise», No 2/3 (7), P. 70−73.

Latkina, S. A, Tyabus, A. A. (2016), Ways to increase the efficiency of sales activities of the enterprise [Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti zbutovoi diialnosti pidpryiemstva], Scientific Bulletin of Uzhgorod National University, No 8, Р.132−134.

Balabanova, L. V., Mitrokhina, Yu. P. (2011), Sales policy management [Upravlinnia zbutovoiu politykoiu], Kyiv: Center for Educational Literature, P. 240.

Lahotska, N. Z. (2014), Clarification of the content and current principles of sales policy of the enterprise [Utochnennia zmistu ta aktualni pryntsypy zbutovoi polityky pidpryiemstva], Business-Inform, No 5, Р. 302–305.

Bronnikova, T. S., Kotrin, V. V. (2012), Development of methodology of formation of market potential of the enterprise [Razvitie metodologii formirovaniya rynochnogo potentsiala predpriyatiya], monograph, Korolev: FTA, 134 p.

Krasnokutska, N. S. (2012), Management of potential of the trade enterprise [Upravlinnia potentsialom torhovelnoho pidpryiemstva], monohraph, Kharkiv: KhDUKhT, 322 p.

Fedorovich, R. V. (2017), Analysis in the management of sales policy of the enterprise. Trends in marketing in terms of economic transformations [Analiz v upravlinni zbutovoiu politykoiu pidpryiemstva. Tendentsii rozvytku marketynhu v umovakh ekonomichnykh transformatsii], monograph, Ternopil, Р. 234−249.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-26

Номер

Розділ

Статті