DOI: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2020.25.0.108

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Oleksandr Nosyriev, Svitlana Osypova, Inna Tokar

Анотація


УДК 339.137; JEL Classification: L 21

 

Мета. Метою дослідження є обґрунтування наукових засад формування фінансово-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства з урахуванням структури елементів стратегічного управління, що сприятиме вишукуванню фінансових резервів її підвищення і зміцненню ринкових конкурентних позицій. Методика дослідження. Для досягнення зазначеної мети у роботі використано: метод теоретичного узагальнення (для визначення дефініції «конкурентоспроможність підприємства»); структурний підхід (для виокремлення складових фінансово-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства за структурою елементів стратегічного управління). Результати. У роботі досліджено теоретичні основи формування фінансово-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Надано визначення категорії «конкурентоспроможність підприємства» як ймовірнісної здатності підприємства забезпечувати та підтримувати конкурентний потенціал господарюючого суб’єкта в стратегічному періоді, з властивими ознаками порівнюваності, просторовості, динамічності, предметності, атрибутивності, системності та об’єктивності. Окремо наведено систему принципів стратегічного управління конкурентоспроможністю. Акцентовано увагу на місці фінансової складової забезпечення конкурентоспроможності в процесі реалізації зазначених принципів як такої, що спрямована на пошук та раціональний розподіл фінансових ресурсів підприємства. Запропоновано графічну інтерпретацію складових фінансово-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства за структурою елементів стратегічного управління. Наголошено на необхідності впровадження принципів і ідей стратегічного управління в практику фінансування заходів з підвищення конкурентоспроможності підприємства. Наукова новизна. Отримав подальший розвиток теоретичний підхід до стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства шляхом графічної інтерпретації складових фінансово-економічного механізму забезпечення його конкурентоспроможності за структурою елементів стратегічного управління, що базується на структурному підході і дозволяє встановлювати фінансові цілі конкурентного розвитку підприємства, порівнювати їх із наявними фінансовими можливостями і конкурентним потенціалом в довгостроковому періоді, здійснювати діагностику конкурентоспроможності з позиції фінансових результатів, приймати рішення щодо реалізації заходів з її управління. Практична значущість. Отримані результати дослідження можуть бути використані при розробці фінансової і маркетингової стратегії підприємства при вирішенні питань формування або підвищення існуючого рівня конкурентоспроможності.


Ключові слова


конкурентоспроможність; фінанси; забезпечення; механізм; структура; стратегія; стратегічне управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Бортнік С. М. Забезпечення конкурентної стратегії підприємства та підходи щодо її вивчення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. № 7 С. 40−44.

Васильців Т. Г., Магас Н. В., Маргіта Н. О. Фінансово-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності роздрібних торговельних підприємств: теоретико-прикладні аспекти: монографія. Львів, 2014. 220 с.

Мацьків В. В. Фінансовий механізм забезпечення розвитку підприємств. Інноваційна економіка. Науково-виробничий журнал. 2013. № 11 (49). С. 194−199.

Путятин Ю. А., Пушкарь А. И., Тридед А. Н. Финансовые механизмы стратегического управления развитием предприятия : монография. Харьков : Основа, 2000. 488 с.

Пушкарь А. И., Тридед А. Н. Разработка стратегии развития предприятия (Концепция построения организационно-экономического механизма). Бизнес Информ. Харьков. 1998. № 20. С. 65−70.

Партута Т. О., Фесенко Т. В. Конкурентоспроможність підприємства та механізм її забезпечення. Інвестиції: практика та досвід. 2012. № 12. С. 91−96. URL : http://www.investplan.com.ua/pdf/12_2012/25.pdf (дата звернення : 20.10.2020).

Халімон Т. М. Принципи побудови механізму управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. С. 158−161. URL : http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/25-1-2017/35.pdf (дата звернення : 19.10.2020).

Халімон Т. М. Стратегії фінансового забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Облік і фінанси. Київ. 2016. № 4 (74). С. 126−131.

Гудзь О. Є Фінансові стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Фінансовий простір. Черкаси : ДВНЗ «Університет банківської справи». 2013. № 4 (12). С. 97−103.

Сурженко Н. В., Агєєва І. В. Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). Мелітополь : ТДАТУ. 2014. № 1 (25). С. 232−235.