ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЗАСАД ІНКЛЮЗИВНОСТІ У ЗАКЛАДАХ РОЗМІЩЕННЯ ТА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРІНДУСТРІЇ

Автор(и)

  • Ilya Pisarevskyi Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3999-0860
  • Yevhen Davydov Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, Ukraine
  • Yaroslav Cherkas Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2019.23.0.167

Ключові слова:

інклюзивність, особи з інвалідністю, інклюзивний туризм, готельно-ресторанний сегмент, імплементація, розробка рекомендацій

Анотація

УДК 379.8.092; JEL Classification: Z31/32


Мета дослідження полягає в поширенні соціального усвідомлення щодо потреб людей з інвалідність, ініціації створення можливостей для забезпечення вільної взаємодії фізично обмежених верств населення з соціумом та всіма елементами громадської інфраструктури. Крім того метою є впровадження низки рекомендацій стосовно адаптації готельно-ресторанного сегменту до потреб осіб з інвалідністю. Методика дослідження. Досягнення поставленої мети здійснюється за допомогою загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, як аналіз нормативно-правових засад, що регулюють поставлені науковою роботою питання, системний і комплексний підходи до визначення економічних показників в розрізі імплементації безбар’єрного середовища, аналіз показників щодо можливостей пересування осіб з інвалідністю в туріндустрії, а також поглиблена робота з діючими засобами тимчасового розміщення і харчування стосовно формування зводу порад та рекомендацій, що передбачені темою наукової роботи. Результати дослідження. Проведений авторами статті аналіз нормативно-правової бази та наукової літератури дозволив визначити та конкретизувати існуючі проблеми як сучасного стану елементів взаємодії інклюзивних туристів з оточуючим громадським середовищем, так і перешкоди на шляху до активної імплементації засад інклюзивності у сферу, що розглядається. Було визначена та систематизована інформація, яка дозволила обрати найбільш раціональні шляхи розв’язання існуючих задач. На основі поглибленого аналізу доведена необхідність удосконалення елементів інфраструктури, в тому числі транспорту, що гарантовано підвищить здатність малорухомих груп туристів до здійснення подорожей та користування послугами сегменту готельно-ресторанних послуг. Керуючись результатами багатосторонніх досліджень в рамках наукової статті була розроблена низка рекомендацій для представників сфери готельно-ресторанного господарства та туріндустрії в цілому. Рішення проблем інклюзивності в туризмі потребує комплексного підходу, тому розроблені рекомендації не можна вважати єдиним універсальним методом, проте вони є важливою та діючою складовою в процесі імплементації засад інклюзивності в індустрію туризму та суспільство загалом. Наукова новизна полягає в поглибленому аналізі проблем та перешкод інклюзивних туристів, удосконаленні принципів відповідності туристської інфраструктури до потреб відповідних осіб з інвалідністю, а також у запропонованому списку рекомендацій щодо впровадження засад інклюзивності. Крім того переглянуто підходи різних фахівців щодо обраної теми та внесено деякі зміни з огляду на особливості сьогодення. Практичне значення отриманих результатів. Розроблені рекомендації в рамках даної наукової статті дають змогу підприємствам готельно-ресторанного сегменту та туріндустрії використовувати найновіші дослідження для активізації процесу імплементації засад інклюзивності в межах підконтрольних відомств. Результати проведених досліджень можуть використовуватися для безпосереднього розвитку індустрії та досягнення найбільш можливої соціальної адаптивності.

Біографії авторів

Ilya Pisarevskyi, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

декан факультету менеджменту

Yevhen Davydov, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

магістр кафедри туризму та готельного господарства за напрямом готельно-ресторанна справа

Yaroslav Cherkas, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

магістр кафедри туризму та готельного господарства за напрямом готельно-ресторанна справа

Посилання

Науменко Л. Ю., Лепський В. В., Макаренко С. В. Інклюзивний туризм як вид реабілітації: сучасні потреби інвалідів. Вісник ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». 2017. № 1. C. 134-138.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=45813&pf35401=251094 (дата звернення: 20.09.2019).

Закон України «Про туризм». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 20.09.2019).

Конвенція про права осіб з інвалідністю. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71 (дата звернення: 22.09.2019).

Якименко А. А. Нормативно-правові проблеми регулювання інтеграції осіб з інвалідністю у вищому навчальному закладі. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2016. №12.

Лепський В. В., Науменко Л. Ю., Борисова І. С. Iнклюзивний туризм як вид реабілітації: наукове обґрунтування та перші кроки втілення у життя. Український вісник медико-соціальної експертизи. 2016. № 4. С. 47-52.

Наказ Міністерства транспорту України «Про затвердження "Правил перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0620-98 (дата звернення: 25.09.2019).

Аніщенко А. П., Яріко М. О. Розвиток інфраструктури інклюзивного туризму як результат трансформацій менталітету суспільства (XX – XXI ст.). 2016. URL: http://socsvit.org/node/61 (дата звернення: 27.09.2019).

Давиденко Г. В. Включення людей з інвалідністю в суспільне життя та освітній процес: шляхи оптимізації . Наукові записки: збірник наукувих праць. Кіровоград, РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. 2015. № 135. С. 93–96.

Сварник М. Г., Грибальський Я. І. Посібник з активного відпочинку та туризму для неповносправних. Товариство «Зелений Хрест». 2015. 150 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-03

Номер

Розділ

Статті