СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • Valentyna Onisiforova Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9899-8427
  • Vladyslava Sidelnikova Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3851-6067

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2019.23.0.158

Ключові слова:

загальна система оподаткування, спрощена система оподаткування, податок на прибуток, єдиний податок, єдиний соціальний внесок

Анотація

УДК 336.2; JEL Classification: H 30


Мета. Дослідження особливостей функціонування різних систем оподаткування підприємства та формування алгоритму його дій при обранні ефективної системи оподаткування відповідно до головних аспектів діяльності. Методика дослідження. В ході дослідження використовувалися методи аналізу і синтезу, метод логічного аналізу. Інформаційними ресурсами дослідження є електронні інформаційні ресурси і матеріали періодичних видань. Результати. На сьогодні існує досить вичерпний перелік умов застосування різних систем оподаткування відповідно до особливостей функціонування конкретного підприємства. Однак обрання підприємством загальної або спрощеної системи оподаткування має певні переваги, недоліки та наслідки. До головних переваг загальної системи оподаткування можна віднести наступні: оподаткування виключно фінансового результату діяльності підприємства; знижена ставка податку при сплаті дивідендів; відсутність необхідності щоквартального контролю рівня доходу; відсутність обмежень для розширення обсягів діяльності; відсутність обмежень за кількістю найманих працівників; відсутність обмежень стосовно обрання виду діяльності. Перевагами застосування підприємством спрощеної системи оподаткування є значне скорочення переліку податків; значне спрощення ведення обліку та звітності; право не використовувати РРО; право вибору бути чи ні платником ПДВ; сплата в першій та другій групі фіксованого розміру податку, незалежно від фактичного рівня рентабельності та обсягів доходу, якщо діяльність є високорентабельною. Отже, при прийнятті рішення про вибір системи оподаткування власник підприємства має проаналізувати вид діяльності, необхідність використання в роботі бартерних операцій, взаємозаліків, необхідність використання найманої праці, сезонні коливання обсягу доходу, рівень рентабельності підприємства, сформувати прогноз податкового навантаження при кожній системі оподаткування. Наукова новизна. Визначено перелік недоліків та переваг різних систем оподаткування підприємства. Сформовано алгоритм дій підприємства при обранні оптимальної системи оподаткування. Практична значущість. Запропоновані висновки можуть бути використані дослідниками, власниками та керівниками підприємств при обранні ефективної системи оподаткування.

Біографії авторів

Valentyna Onisiforova, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри економіки і підприємництва

Vladyslava Sidelnikova, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

доцент кафедри економічної теорії, фінансів і обліку

Посилання

Дмитрієв І. А., Майборода Ю. В. Соціально-економічна сутність малого підприємництва, проблеми його розвитку в Україні. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2012. № 1. С. 35-38.

Doing business-2018. Україна в рейтингу світового банку легкості ведення бізнесу): сайт. URL: http://edclub.com.ua/analityka/doing-business-2018-ukrayina-v-reytyngu-svitovogo-banku-legkosti-vedennya-biznesu (дата звернення: 17.09.2019).

Кириченко О. А., Ваганів К. Г. Стратегія розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2008. №1. С. 103-126.

Юрій С. М. Податкова система України: становлення та розвиток. Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету. Ч II. 2013. С. 1-5.

Соскін О. І. Трансформація податкової системи в контексті формування сучасної економічної моделі України. Журнал «Економічний часопис-ХХІ». 2010. № 34. С. 7-14.

Крисоватий А. І., Мельник В. М. Податкові трансформації в ЄС та податкова політика України в контексті євроінтеграції : монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2014. 236 с.

Крисоватий А. І, Федосов В., Яренко Г. Оподаткування багатства: виклик для України. Журнал європейської економіки. 2015. № 2. Т. 14. С. 183-205.

Швець Ю. О., Завальнюк А. О. Податкові реформи в країнах ЄС: переваги, недоліки їх впровадження в податкову систему України. Європейський вектор економічного розвитку. 2016. №2 (21). С. 126-134.

Мельник В. М., Кощук Т. В. Сучасні податкові реформи у нових країнах – учасницях ЄС. Економіка і прогнозування. 2012. № 3. С 102 – 117.

References

Dmitriev, I. A., Maiboroda, Yu. V. (2012), Socio-economic essence of small business, problems of its development in Ukraine [Sotsialno-ekonomichna sutnist maloho pidpryiemnytstva, problemy yoho rozvytku v Ukraini], Problems and prospects of entrepreneurship development, No 1, P. 35-38.

Doing business-2018. Ukraine in the ranking of the World Bank for ease of doing business), available at: http://edclub.com.ua/analityka/doing-business-2018-ukrayina-v-reytyngu-svitovogo-banku-legkosti-vedennya-biznesu (last accessed 17.09.2019).

Kirichenko, O. A., Vaganov, K. G. (2008), Strategy of development of small and medium business in Ukraine [Stratehiia rozvytku maloho ta serednoho biznesu v Ukraini], Actual problems of the economy, No 1, P. 103-126.

Yurii, S. M. (2013), The Tax System of Ukraine: Establishment and Development [Podatkova systema Ukrainy: stanovlennia ta rozvytok], Chernivtsi Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University, Ch. II, P. 1-5.

Soskin, O. I., (2010), Transformation of the tax system in the context of the formation of a modern economic model of Ukraine [Transformatsiia podatkovoi systemy v konteksti formuvannia suchasnoi ekonomichnoi modeli Ukrainy], Journal "Economic Journal-XXI", No 34, P. 7-14.

Krysovatyi, A. I., Melnyk, V. M. (2014), Tax Transformations in the EU and Ukraine's Tax Policy in the Context of Eurointegration [Podatkovi transformatsii v YeS ta podatkova polityka Ukrainy v konteksti yevrointehratsii], Monograph, Ternopil: TNEU, 236 p.

Krysovatyi, A. I, Fedosov, V., Yarenko, H. (2015), Taxation of wealth: a challenge for Ukraine [Opodatkuvannia bahatstva: vyklyk dlia Ukrainy], Journal of the European Economy, No 2, T. 14, P. 183-205.

Shvets, Yu. O., Zavalniuk, A. O. Shvets, Yu. O., Zavalniuk, A. O. (2016), Tax reforms in EU countries: advantages, disadvantages of their introduction into the tax system of Ukraine [Podatkovi reformy v krainakh YeS: perevahy, nedoliky yikh vprovadzhennia v podatkovu systemu Ukrainy], European vector of economic development, No 2 (21), P. 126-134.

Melnyk, V. M., Koshchuk, T. V. (2012), Modern tax reforms in the new EU member states [Suchasni podatkovi reformy u novykh krainakh – uchasnytsiakh YeS], Economics and Forecasting, No 3, Р. 102-117.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-03

Номер

Розділ

Статті