DOI: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2019.23.0.129

МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРАЦІВНИКА З ОРГАНІЗАЦІЙНИМ ОТОЧЕННЯМ БІЗНЕСУ

Alla Lysanova, Lyudmila Pakhomova

Анотація


УДК 331.105.15; JEL Classification: М12


Мета: моделювання ефективної взаємодії працівника з організаційним оточенням бізнесу. Методика дослідження: методи системного та комплексного аналізу, щодо вивчення проблем взаємодії окремого працівника з організаційним оточенням; методи формально-логічного аналізу для визначення факторів, що формують процес моделювання ефективної взаємодії працівника з організаційним оточенням бізнесу; методи порівняння, класифікації, систематизації та синтезу результатів аналізу. Результат дослідження: встановлено сенс і зміст ефективної взаємодії окремого працівника з організаційним оточенням бізнесу; отримана відповідь на питання – що в кінцевому результаті впливає на ефективну реалізацію працівника у трудовому колективі; встановлена роль ціннісної орієнтації кожного працівника в бізнесі, яка не обмежується тільки через систему особистісних потреб і мотивів, які в свою чергу, позначать поставлені працівником мети; встановлено процес взаємодії окремого працівника і організаційного оточення бізнесу як континуум, що знаходиться в динаміці; виявлено сенс і зміст поняття організаційного оточення бізнесу; зроблена спроба встановити баланс, який визначений як ступінь виконання очікувань виявлених сторін взаємодії, тобто окремого працівника і організаційного оточення; виявлені фактори, що визначають очікування організаційного оточення та очікування окремого працівника; показана можливість мінімізації проблем, що виникають при взаємодії сторін взаємодії. Наукова новизна: запропонований процес моделювання ефективної взаємодії окремого працівника з організаційним оточенням бізнесу з урахуванням виявлених факторів, що відображають очікування встановлених сторін взаємодії. Практична значимість: отримані результати дослідження дозволяють вибудовувати ефективний діловий контакт між окремим працівником і організаційним оточенням бізнесу з урахуванням встановлених факторів, що відображають очікування кожного працівника бізнесу і організаційного оточення.


Ключові слова


окремий працівник, трудовий колектив, організаційне оточення, континуум, моделювання, взаємодія

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Палеха Ю.І. Менеджмент персоналу: навч. посібник. К.: Вид-во «Ліра-К», 2016. 338 с.

Никифоренко В.Г. Управління персоналом: навч. посібник. 2-е видання, виправлене та доповнене. Одеса: Атлант, 2013. 275 с.

Машек Г.Є., Ковальчук М.М. та ін. Менеджмент: навч. посібник. видання 2-ге, доповнене. К.: Видавництво Ліра, 2016. 550 с.

Пугачев В. П. Управление персоналом организации. М.: Издательство Юрайт, 2019. 402 с.

Матушкін М. В. Організаційна поведінка: навч. посібник. Старобільськ, 2016. 200 с.

Дейнека А. В. Управление персоналом. М.: Дашков и К, 2016. 466 с.

Дудкін П.Д., Лосій О.Б. та ін. Організаційна поведінка. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015 252 с.

Менеджмент: учебник для бакалавров / под ред.А. Н. Петрова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. 645 с.

Маслов В. И. Стратегическое управление персоналом в условиях эффективной организационной культуры: учебник. М.: Издательство «Финпресс», 2014. 288 с.

Стеклова О. Е. Организационная культура: учеб. пособие. Ульяновск: УлГТУ, 2007. 127 с.