DOI: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2019.23.0.100

ЕКОЛОГІЧНА СТІЙКІСТЬ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ: СПРИЙНЯТТЯ ТУРИСТАМИ ЕКО-ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПРАКТИК ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ

Lyudmila Kraynyuk, Iryna Polchaninova, Mariya Pokolodna

Анотація


УДК 332.8; JEL Classification: L 85


Мета дослідження полягає у вивченні ставлення туристів до еко-відповідальних практик засобів розміщення Харківського регіону, в уточненні аспектів, потребуючих поліпшення, а також у встановленні, чи може орієнтація діяльності засобів розміщення на захист навколишнього середовища надати їм конкурентні переваги. Методика дослідження. У дослідженні крім загальнонаукових методів, таких як систематизація, порівняльний аналіз, синтез, застосовувалися методи емпіричних досліджень. Було проведено анкетування, результати якого оброблені статистичними методами. Результати дослідження. Розкрита сутність сталого розвитку індустрії подорожей і туризму. Розглянуто значення екологічної стійкості з позицій забезпечення якісного обслуговування клієнтів і загальної задоволеності туристів. Систематизовано підходи міжнародних організацій до оцінювання екологічної стійкості підприємств сектору гостинності. З розгляду характеристик ринку засобів розміщення Харківського регіону виявлено відсутність офіційних еко-готелів, та поряд із цим активне запровадження еко-відповідальних практик та отримання еко-сертифікатів. Для визначення ступеня важливості складників екологічної стійкості та захисту навколишнього середовища для клієнтів готелів проведено анкетування. Отримано 408 заповнених опитувальники, та зібрані дані піддано статистичному аналізу. Окреслено основні соціально-демографічні характеристики респондентів, більшість з яких чоловіки віком від 31 до 40 років, одружені, та мають вищу освіту. Оцінювання відповідей проведено з використанням інтервальної шкали Лайкерта. З поміж показників, що характеризують екологічність використання ресурсів засобів розміщення, найбільш важливими вважаються комфортність температури у приміщеннях та раціональне використання води. З показників екологічної відповідальності особливо значущими є надання інформації про місцевий громадський транспорт та використання типових місцевих продуктів в ресторанному закладі. Проведено типізацію туристів за їхнім ставленням до еко-відповідальних практик засобів розміщення, виокремлено характерних 4 типи туристів. Визначено, що дві найбільші за чисельністю групи є дійсно зацікавленими в екологічності засобів розміщення. В цілому відповіді респондентів продемонстрували значну екологічну орієнтацію та незадоволеність діями засобів розміщення Харківського регіону щодо захисту навколишнього середовища. Наукова новизна. Запропоновано авторський підхід до розподілу показників оцінювання екологічної стійкості засобів розміщення на два блоки: показники раціонального використання ресурсів та показники екологічної відповідальності підприємств. Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати є інструментом, який керівництво засобів розміщення може використовувати при розробленні власної маркетингової політики, спрямованої на залучення сегменту екологічно орієнтованих споживачів. Краще розуміння екологічної культури туристів і їх відношення до екологічних інновацій є необхідним для стратегічного планування розвитку регіонального туристського комплексу та прогнозування споживчого попиту на екологічні послуги індустрії гостинності.


Ключові слова


індустрія гостинності; засоби розміщення; сталий розвиток; екологічна стійкість; еко-готель; «зелені» споживачі; споживчі переваги

Повний текст:

PDF

Посилання


Modica P. D., Altinay L., Farmaki A., Gursoy D., Zenga M. Consumer perceptions towards sustainable supply chain practices in the hospitality industry. Current Issues in Tourism. 2018. DOI:10.1080/13683500.2018.1526258

Agarwal S., Kasliwal N. Going Green: A Study on Consumer Perception and Willingness to Pay towards Green Attributes of Hotels. International Journal of Emerging Research in Management &Technology. 2017. Vol. 6, Is. 10. Р. 16 – 28. DOI: https://doi.org/10.23956/ijermt.v6i10.63

Sindhuri P., Julianna P., Timo O., Friederike V., Werner W. The Effect of Consumer Scepticism on the Perceived Value of a Sustainable Hotel Booking. Journal of Tourism & Hospitality. 2017. Vol. 6. Iss. 5. 7 р. DOI: 10.4172/2167-0269.1000312

Hvidberg P. Moving towards sustainability: future-proofing in the hospitality sector. Hotel Yerrbook 2018. Special edition on sustainable hospitality. 2018. P. 8 – 12. https://www.hotel-yearbook.com/edition/37000021.html

Leal Londoño M. P., Hernandez-Maskivker G. Green practices in hotels: the case of the GreenLeaders Program from TripAdvisor. Proceedings of the 7th International Conference on Sustainable Tourism. 2016. Vol. 1-13. DOI: 10.2495/ST160011.

Влащенко Н. М. Інноваційні технології у ресторанному, готельному господарстві та туризмі. Навчальний посібник. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. 373 с.

Паньків Н. Є., Гунько В. М. Вплив закладів туристичної інфраструктури на навколишнє середовище та розвиток еко-готелів як інноваційної концепції гостинності. Науковий вісник НЛТУ України. 2017. Вип. 27(3). С. 108-112.

Паук О. Є. Інноваційні напрями розвитку готельного господарства України: екологізація засобів розміщення. Науковий вісник НЛТУ України. 2016. Вип. 26.2. С. 29-32.

Маселков А. В., Поясник О. Ю., Іщенко Т. І., Шидловська О. Б., Гавриш А. В. Інноваційний підхід до впровадження концепції «Екологічний готель». Scientific World Journal. Minsk, Belarus : PE Yolnat, 2017. Iss. № 15. Vol. 3. P. 49-57.

Савченко В. В., Агєєва Г. М. Об’єкти готельного бізнесу: пошук екологічних рішень. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2016. Вип. 42. С. 272-279.

Польова Л. В., Філюстін О. В. Концептуалізація діяльності еко-готелів екологічного спрямування. Карпатський край. 2015. № 1-2. С. 169-173.

Авдєєва М. С., Кравчук Г. В. Підхід до проблеми екологізації готелів на територіях наближених до аеропортів. Проблеми розвитку міського середовища. 2017. Вип. 1. С. 20-27.

Безручко Л. С., Клапчук М. В., Жук Ю. І. Екологізація готельного господарства Карпатського регіону як складова досягнення сталого розвитку. Географія та туризм. 2018. Вип. 43. С. 48-54.

Пушка О. С., Тіхонова Д. Ю. Розвиток сучасних еко-тенденцій у готельних господарствах міста Києва. Молодий вчений. 2017. № 4. С. 739-742.

Heather L. Rubright. Consumer Purchasing in Sustainable Tourism: Attraction Sustainability and Its Impact on Decision-Making. East Carolina University. 2014. 124 р. сайт. URL: http://hdl.handle.net/10342/4707. (дата звернення 20.08.2019)

Legrand W., Sloan Ph., Chen J. S. Sustainability in the Hospitality Industry: Principles of sustainable operations. 3rd edition. London Routledge. 2016. 524 p. сайт. URL: https://www.researchgate.net/publication/311400377 (дата звернення 20.08.2019)

Webster K. Environmental Management in the Hospitality Industry: A Guide for Students and Managers. Cengage Learning EMEA. 2000. 270 р. DOI: 10.1111/j.1471-5740.2001.00014.pp.x

World Commission on Environment and Development. Our Common Future. Oxford, New York. Oxford University Press. 1987. 400 p.

Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers. UNEP, Paris, France and WTO, Madrid, Spain. 2005. 210 p. сайт. URL: http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/dtix0592xpa-tourismpolicyen.pdf (дата звернення 20.08.2019)

Програма дій «Порядок денний на XXI століття» / пер. з англ. : ВГО «Україна. Порядок денний на XXI століття». Київ : Інтелсфера. 2000. 360 с.

Hotrec Sustainability Charter: Promoting the use of sustainable energy and improving energy efficiency in the hospitality sector. UNWTO; EURACE; EuroCommerce; ETOA; ETC; Metro; Necstour; SMEUnited; EU-ASE; HOTREC. 36 р. сайт. URL: https://www.hotrec.eu/hotrec-charter-promoting-the-use-of-sustainable-energy-and-improving-energy-efficiency/ (дата звернення 20.08.2019)

Bramwell B., Higham J., Lane B., Miller Gr. Twenty-five years of sustainable tourism and the Journal of Sustainable Tourism: looking back and moving forward. Journal of Sustainable Tourism. 2017. Vol. 25:1, P. 1-9. DOI: 10.1080/09669582.2017.1251689

Environmental action pack for hotels : practical steps to benefit your business and the environment. Paris : IHRA/UNEP. 1996. 64 p. сайт. URL: https://digitallibrary.un.org/record/249061?ln=es (дата звернення 20.08.2019)

Environmental Good Practice in Hotels. Case Studies from the International Hotel & Restaurant Association Environmental Award. Paris : IHRA/UNEP. 1998. 54 p. сайт. URL: https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/13641/retrieve (дата звернення 20.08.2019)

García de Leaniz P. M., Crespo Á. H., López R. G. Customer responses to environmentally certified hotels: the moderating effect of environmental consciousness on the formation of behavioral intentions. Journal of Sustainable Tourism. 2018. Vol. 26:7. P. 1160-1177. DOI: https://doi.org/10.1080/09669582.2017.1349775

Esparon M., Gyuris E., Stoeckl N. Does ECO certification deliver benefits? An empirical investigation of visitors’ perceptions of the importance of ECO certification's attributes and of operators’ performance. Journal of Sustainable Tourism. 2014. Vol. 22:1. P. 148-169. DOI: https://doi.org/10.1080/09669582.2013.802325