ЕЛЕМЕНТИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕХАНІЗМУ

Автор(и)

  • Anastasiia Кonovalenko Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9061-5989

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2019.23.0.66

Ключові слова:

маркетинг, маркетинговий механізм, елементи, система, маркетингові інструменти, важелі впливу, суб’єкти маркетингу

Анотація

УДК 339.138; JEL Classification: М380


Мета. Метою статті є визначення ключових елементів маркетингового механізму шляхом узагальнення наукових підходів та поглядів дослідників на структуру маркетингового механізму на основі контент-аналізу наукових робіт. Методика дослідження. Метод контент-аналізу використано для систематизації існуючих підходів у науковій літературі до визначення ключових елементів маркетингового механізму як системи. Метод порівняння застосовано для встановлення подібних та відмінних поглядів науковців на визначення характерних елементів маркетингового механізму. Метод узагальнення застосовано для обґрунтування результатів дослідження. Методи аналізу і синтезу використано при визначенні окремих складових елементів маркетингового механізму та розгляду їх у єдності. Результати. В ході дослідження отримано результати: визначено, що маркетинговий механізм може бути використаний як дієвий інструмент вирішення актуальних проблем суспільства; доведено можливість розгляду маркетингового механізму як відкритої систему із наявністю входу, виходу та внутрішньої структури; визначено елементи маркетингового механізму; доведено, що маркетингову природу механізму визначають застосовані інструменти суб’єктів маркетингу, наявність та характер цільової мети; доведено доцільність свідомого створення дієвого маркетингового механізму управління соціально-значущими сферами з метою запобігання виникненню спонтанних механізмів. Наукова новизна. Уперше обґрунтовано підхід до визначення ключових елементів маркетингового механізму, що на відміну від існуючих підходів передбачає визначення характеру цільової мети (очікуваного результату), що дозволяє чітко окреслити доцільність функціонування маркетингового механізму у різних сферах, цілеспрямованість перетворення об’єкту впливу та застосування відповідних важелів суб’єктами маркетингу. Практична значущість. Визначення елементів маркетингового механізму формує наукове підґрунтя для розуміння принципів та закономірностей застосування маркетингового механізму для вирішення широкого кола проблем суспільства, зазначених у принципах сталого розвитку, застосуванні з метою підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств та використання у соціальній сфері.

Біографія автора

Anastasiia Кonovalenko, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

доцент кафедри маркетингу

Посилання

Квасницька Р. С., Джерелейко С. О. Організаційно-економічний механізм забезпечення бюджетування діяльності промислових підприємств України. Вісник ХмНУ. 2012. №5 т.1. C.66-70.

Смирнов С. О., Гільорме Т. В. Методологічна платформа формування організаційно-інформаційного механізму маркетингового просування енергозберігаючих технологій. Бізнес-інформ. 2015. №7. С. 311-315.

Гуляев В. В. Социальные механизмы предупреждения и разрешения социально-трудових конфликтов: Дис. … канд. соц. наук. К., 2004.

Ілляшенко С. М. Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія. Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2010. 621 с.

Рудницький С. Категорія «механізм» у суспільних науках. Український науковий журнал «Oсвіта регіону». 2011. №4. C. 111-121.

Заславская Т. И., Рывкина Р. В. Экономическая социология: исторические предпосылки и объект изучения. Экономическая социология – перестройка. М.: Прогресс. 1989. С. 30-44.

Дороніна М. С. Управління економічними та соціальними процесами підприємства: монографія. Харків: ХДЕУ, 2002. 431с.

Колодій А. М., Олійник А. Ю. Права людини і громадянина в Україні: навч. посібник. К.: Юрінком Інтер, 2003. 336 с.

Старостіна А. О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект: навч. посібник. К.: «Вільямс», 2000. 262 с.

Братенкова Т. М. Маркетинговый механизм устойчивого развития особо охраняемых природных территорий. Труды БГТУ: Экономика и управление. 2014. №7. С. 241-245.

Курбацька Л. М., Ільченко Т. В., Кожушко І. Г. Маркетинговий механізм забезпечення конкурентоспроможності продовольчого ринку. Агросвіт. 2009. №15. С. 20-23.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті