DOI: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2019.23.0.21

ВПРОВАДЖЕННЯ КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Vitaly Blagoy, Alena Gnidenko, Viktoriya Blaga, Irina Khoroshilova

Анотація


УДК 330.322; JEL Classification: Q15

 

Мета: дослідити та обґрунтувати можливості впровадження кластерної моделі розвитку для реалізації інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємств з виробництва екологічно чистої продукції. Методика дослідження: метод математичної статистики – для обробки та аналізу вихідних даних, виявлення тенденцій вихідних даних, виявленні тенденцій та закономірностей в зміні показників, що аналізуються, обґрунтування отриманих результатів; аналіз та узагальнення існуючих підходів щодо оцінки ефективності від реалізації екологічно орієнтованих інвестиційних проектів. Результати дослідження: визначено та обґрунтовано ключовий управлінський напрям реалізації інвестиційно-інноваційного вектору підприємств еко-продукції, який полягає у впровадженні схеми організації та взаємодії учасників  кластеру еко-продукції на основі поєднання зусиль та економічних інтересів виробників плодів та ягід, переробних підприємств, наукових установ та органів влади. Наукова новизна: удосконалені методичні підходи щодо оцінки ефективності від реалізації екологічно орієнтованих інвестиційних проектів за рахунок доповнення їх показником комплексного ефекту на основі включення до його складу екологічного та інституціонального ефектів в негрошовій формі і управлінського ефекту в грошовій та негрошовій формах на підставі системного підходу. Практична значущість: запропонована схема організації та взаємодії учасників кластеру еко-продукції, яка забезпечує зростання показників складових інвестиційно-інноваційного потенціалу. З метою формалізації даного управлінського напряму реалізації інвестиційно-інноваційного вектору розвитку підприємства еко-продукції розраховано фінансовий результат запропонованого кластерного об’єднання з урахуванням можливих моделей кластерізації. Проведені розрахунки показали, що за інших рівних умов існує пряма залежність між ступенем інтеграції підприємств та дохідністю інтегрованої структури кластерного типу.


Ключові слова


інвестиційний проект; еко-продукція; ефективність; кластерізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Харичков С. К., Андреева Н. Н., Купинец Л. Е. Экономика и экология: совместимость развития (мировой опыт и украинская перспектива) : монография. Ин-т пробл. рынка и экон.-экол. исслед. НАН Украины. О., 2007. 180 c.

Андреева Н. Н. Экологически ориентированные инвестиции: выбор решений и управление : монография. НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и экон.-экол. исслед. О. : Фенікс, 2006. 535 c.

Андреева Н. Н., Харичков С. К. Экологоориентированные инвестиции в системе обеспечения ресурсно-экологической безопасности. НАН Украины, Ин-т проблем рынка и экон.-экол. исслед. О., 2000. 196 с.

Верещак В. С., Бень Т. Г. Эколого-экономическое обоснование инвестиционных проектов. Гос. металлург. акад. Украины. Д., 1998. 123 c.

Буркинский Б. В. Ресурсно-экологическая безопасность: теоретические и прикладные аспекты. НАН Украины, Ин-т проблем рынка и экон.-экол. исслед. О. : ИПРЭЭИ НАН Украины, 1998. 188 с.

Буркинский Б. В., Ковалева Н. Г., Розмарина А. Л., Ковалев В. Г. и др. Проблемы инвестиционного менеджмента в природоохранной деятельности. Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2001. 296 с.

Портер М. Стратегія конкуренції : Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / пер. з англ. А. Олійник та Р. Сільський. К. : Основи, 1997. 390 с.

Дідух С. М. Використання кластерної моделі для реалізації інвестиційного потенціалу плодоовочевих консервних підприємств. Економіка харчової промисловості. 2015. №4. С. 60-65

Федотова Ю. В. Формування кластерних структур та їх вплив на соціально-економічний розвиток регіонів : Автореф. дис. канд. екон. наук, Харків, 2013. 20 с.

Офіційний сайт підприємства ДСЛП «Харківлісозахист». Фінансово-господарська діяльність ДСЛП «Харківлісозахист» : сайт. URL: http://lisozahyst.org.ua/?page_id=714 (дата звернення: 17.09.2019).