DOI: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2019.22.0.180

АЛГОРИТМ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ

Inna Shevchenko

Анотація


УДК 338.45; JEL Classification: L 52

Мета: розроблення алгоритму гармонізації елементів моделі формування державної стратегії розвитку автомобілебудування. Методика дослідження: метод аналізу та синтезу, системний підхід, порівняльний аналіз, експертні та статистичні методи, авторська модель формування державної стратегії розвитку автомобілебудування на засадах гармонізаційного підходу. Результати: розроблено алгоритм гармонізації елементів моделі формування державної стратегії розвитку автомобілебудування, який складається з чотирьох етапів: 1) ідентифікація наявності бінарних протиріч між елементами моделі (через побудову діагностичних карток); 2) коригування складу елементів моделі для запобігання протиріччям; 3) оцінка рівня гармонізації між елементами моделі; 4) розробка повної або скороченої програми гармонізації моделі. Побудовано діагностичні картки наявності бінарних протиріч у гармонізаційній моделі формування державної стратегії розвитку автомобілебудування. Оцінено рівень гармонізації між елементами моделі формування державної стратегії розвитку автомобілебудування. Наукова новизна: розроблений алгоритм складає методичне підґрунтя практичної реалізації гармонізаційної моделі  формування державної стратегії розвитку автомобілебудування, якою, на відміну від наявних у науковій літературі моделей державного протекціонізму автомобілебудування, передбачено гармонізацію уніфікованої моделі державного регулювання розвитку автомобільної промисловості та стратегічних наборів підприємств автомобілебудування. Практична значущість: розроблений алгоритм гармонізації елементів моделі формування державної стратегії розвитку автомобілебудування рекомендується до застосування органами державної влади, до відання яких належить управління розвитком автомобільної промисловості.


Ключові слова


автомобілебудування; державна стратегія; державне регулювання; гармонізація; бінарні протиріччя

Повний текст:

PDF

Посилання


Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень-лютий 2019 року. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/pr/ipp_vd_m/ ipp_vd_m_u/ipp_vdm0219_u.htm (дата звернення : 15.03.2019).

Шевченко І. Ю. Інтегральна оцінка конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств України. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2018. № 2(21). С. 211−233. DOI: https://doi.org/10.30977/ ppb.2226-8820.2018.21.0.211

Гапотченко К. В. Управління підприємствами автомобілебудівної промисловості України в умовах протекціонізму : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01; Укр. акад. зовніш. торгівлі. К., 2003. 19 с.

Пирожкова Ю. В. Адміністративно-правове регулювання у сфері автомобілебудування в Україні : автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07; Нац. ун-т держ. податк. служби України. Ірпінь, 2007. 20 с.

Кривоконь О. Г. Заходи державної політики щодо розвитку національного легкового автомобілебудування. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2012. № 3(7). С. 15−19.

Кизим М. О., Колбасін Є. С. Державна підтримка автомобілебудування в Україні : монографія. Х.: ВД «ІНЖЕК», 2011. 264 с.

Шевченко І. Ю. Механізм державного регулювання розвитку автомобілебудування та ринку продажу автомобілів в Україні. Бізнес Інформ. 2016. № 8. C. 36−45.

Шевченко І. Ю. Методичні засади оцінювання конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств в контексті формування державної стратегії розвитку автомобілебудування. Вісник КНУТД. 2018. № 4 (125). С. 49−61. DOI: https://doi.org/10.30857/ 2413-0117.2018.4.5

Криворучко О. М., Шерстюк А. А. Оцінка рівня гармонізації системи управління підприємством. Економіка транспортного комплексу. 2017. Вип. 30. С. 57−64.

Бабина О. Є. Оцінка та моделювання збалансованості потенціалу транспортного підприємства: теоретико-методичний аспект. Збірник наукових праць ДЕТУТ. 2015. Вип. 33. С. 9−18.

Трегуб О. М. Теоретичні засади гармонізації галузевої структури сільськогосподарських підприємств. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2015. № 12. С. 72−79.

Чмут А. В., Федорова Т. В. Гармонізація інтересів акціонерів корпорацій та інших стейкхолдерів в умовах виходу на міжнародні ринки. Менеджер. 2017. Вип. 2(75). С. 91−97.