ДІАЛЕКТИКА СОЦІАЛЬНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Автор(и)

  • Nataliya Solopun Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8958-9303
  • Nadiya Ponomaryova Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2019.22.0.139

Ключові слова:

імпакт-інвестування, соціально-перетворювальні інвестиції, сталий розвиток, Social Return on Investments, корпоративна соціальна відповідальність, теорія змін, «Зелені облігації»

Анотація

УДК 658+330.322.4+330.322.54+330.59; JEL Classification:  D64:E220:I3

            Мета: У запропонованій роботі буде розглянуто актуальне питання впровадження засад імпакт-інвестування або соціально-перетворювальних інвестицій в управлінську діяльність підприємства. Буде розглянуто нагальне питання функціонування підприємства у відповідності до концепції сталого розвитку з метою досягнення відповідності вимогам сучасного ведення соціально-відповідального бізнесу. Крім того, у запропонованій роботі увагу буде приділено показникам ефективності імпакт-інвестування та підкреслено важливу роль формування корпоративної соціальної відповідальності на підприємстві. Методика дослідження: метод діалектичного пізнання – для гнучкого, критичного та послідовного розгляду теорії соціально-перетворюючих інвестицій; метод абстрагування – для відокремлення від несуттєвих ознак питання, що вивчається, в одночасним виділенням тих властивостей, що є важливими для даного дослідження; теоретичного узагальнення та загально логічні прийоми пізнання – для розгляду існуючої інформації щодо вказаного питання. Результати дослідження: у роботі представлено розгляд важливого для України питання впровадження соціально-перетворювальних інвестицій, актуальність якого обумовлена подальшими кроками держави щодо інтеграції з Європейським співтовариством. Зокрема, підкреслено лідируючу роль соціально-етичної орієнтації сучасного бізнесу та необхідність впровадження засад корпоративної соціальної відповідальності в процесі залучення інвестиційних коштів. Підкреслено важливу роль показника соціального повернення на інвестовані кошти (Social Return on Investments, SROI), тому що, незважаючи на соціально-значущу спрямованість імпакт-інвестування, все ж таки підприємство зацікавлене у певній прибутковості власної господарської діяльності. У роботі розглянуто елементи теорії змін, яка  виступає ефективним підходом до окреслення шляхів досягнення встановлених цілей та яка допоможе сфокусувати ресурси на досягнення встановленої мети, окреслює очікувані результати та формує набір припущень та уявлень про розвиток ситуації у майбутньому. Крім того, у роботі представлене удосконалене визначення поняття сталого розвитку, який пропонується розглядати у тісній взаємодії та зв’язку з діяльністю по впровадженню в управлінський механізм підприємства соціально-перетворюючих інвестицій. Наукова новизна: у запропонованій роботі представлено авторський погляд на теорію імпакт-інвестування та доцільність його впровадження в управлінський механізм підприємства. Крім того, у статті представлене удосконалене визначення поняття сталого розвитку, який пропонується розглядати у тісній взаємодії та зв’язку з діяльністю по впровадженню у діяльність підприємства соціально-перетворюючих інвестицій. Практична значущість: Вкладання коштів у соціально-перетворювальні проекти сьогодні є частиною програми сталого розвитку як окремого підприємства, так і світу в цілому. Саме такий вид інвестування, як імпакт-інвестиції, вірно інтегрований у механізм управління підприємством, надасть змогу сучасному суб’єкту господарювання посісти гідну позицію на ринку та провадити активну соціально-спрямовану роботу, результатом якої є побудова новітнього суспільства з діючими орієнтирами на соціальну відповідальність. У роботі запропоновано впровадження засад імпакт-інвестування в транспортну галузь за допомогою формату «Зелені облігації», які нададуть змогу забезпечити постійний перехід до екологічно стійкої економіки.

Біографії авторів

Nataliya Solopun, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри економіки і підприємництва

Nadiya Ponomaryova, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри транспортних систем і логістики

Посилання

Базилюк Б. Г. Світовий досвід соціального інвестування та можливості його адаптації в Україні. Соціально-трудові відносини: теорія і практика : зб. наук. пр. М-во освіти і науки України. ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». Ін-т соц.-труд. Відносин. редкол.: А. М. Колот (голова) та ін. Київ : КНЕУ, 2017. № 2. С. 370–376.

Тищенко В. В. Впровадження impact-інвестування в Україні. Економіка і суспільство. 2018. № 16. С. 513-520.

Марухленко О. В. Impact investing як інструмент розвитку соціального потенціалу. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 8. С. 116–119: сайт. URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6641&i=18 (дата звернення: 02.05.2019).

Vecchi, V., Balbo, L., Brusoni, V., Caselli, S. (2016) Principles and Practice of Impact Investing: A Catalytic Revolution, 1st ed., Routledge, 361 p.

Дикань В. Л., Компанієць В. В., Полякова О. М. Етичні основи бізнесу: підручник. Харків: УкрДАЗТ, 2012. 316 с.

Охріменко О. О., Іванова Т. В. Соціальна відповідальність: навч. посіб. Київ : НТУУ «КПІ», 2015. 180 с.

Панченко Н. Г. Соціальні інвестиції як провідний інструмент корпоративної соціальної відповідальності. Вісник економіки транспорту і промисловості. № 63, 2018. С. 241-247.

Global Impact Investing Network: веб-сайт. URL: https://thegiin.org/ (дата звернення: 05.05.2019).

Finkelman, J., Huntington, K. Impact Investing: History and Opportunity, available at: https://gsgii.org/reports/impact-investing-history-and-opportunity/ (last accessed: 07.05.2019).

Сталий розвиток. Концепція. Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку : веб-сайт. URL: http://wdc.org.ua/uk/sustainable-development/conception (дата звернення: 13.05.2019).

Кухарчук Д. В. КСО как инструмент повышения конкурентоспособности российского бизнеса. Российский внешнеэкономический вестник. 2015. № 7. С. 72-80.

Импакт-инвестирование: что такое теория изменений. Теплица социальных технологий : веб-сайт. URL: https://te-st.ru/2018/08/09/impact-assessment/ (дата звернення: 02.05.2019).

Руководство по оценке социального возврата на инвестиции (SROI). Социальные результаты и показатели: веб-сайт. URL: https://socialvalue.ru/?page_id=803&fbclid=IwAR0TqTY-q5cWPLxEYION44_qY8lEujXVTr07bg54Jz9DtpM17D7NUl8csbs (дата звернення: 03.05.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-07

Номер

Розділ

Статті