DOI: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2019.22.0.128

КОНЦЕПЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ «ШВИДКОГО» ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Nikolay Prokopenko

Анотація


УДК 331.5; JEL Classification: M 210

Мета. Вивчення і розробка шляхів удосконалення методичних підходів до підвищення ефективності ціноутворення на підприємстві за допомогою статистико - математичних методів. Методика дослідження. Використання теорії «швидкого» ціноутворення на базі використання статистико - математичних методів (аналіз варіаційних рядів, кореляційно - регресійний аналіз і інші методи оптимального програмування). Оптимальне програмування є особливим випадком математичного програмування (математичної оптимізації). Цей метод був використаний з метою рішення завдань ціноутворення на підприємстві у рамках підвищення ефективності продажів шляхом оптимального і «швидкого» визначення ціни. Результати. Обґрунтовано можливість використання статистико - математичних методів (аналіз варіаційних рядів, кореляційно - регресійний аналіз і інші методи оптимального програмування) з метою рішення практичних завдань ціноутворення на продукцію промислового підприємства. Наукова новизна. Наукова новизна отриманих результатів полягає в рішенні ряду теоретичних і практичних проблем підвищення ефективності господарювання підприємства шляхом оптимізації процесу ціноутворення, а саме: а) вдосконалено: - основні принципи підвищення ефективності процесу ціноутворення на продукцію промислового підприємства; б) уперше запропоноване: - методика використання «швидких» цін за допомогою статистико - математичних методів для штучного і дрібносерійного виробництва. в) отримало подальший розвиток: - застосування завдань оптимального програмування для вирішення практичних завдань. Практична значущість. Запропоновані для впровадження результати дослідження можуть бути використані в усіх виробничих сферах і галузях національної економіки. Ефект від впровадження це скорочення часу на визначення попередньої ціни на виробничі товари і послуг до 1…2 днів (підвищення ефективності).


Ключові слова


ціна; ціноутворення; ефективність ціноутворення; штучне і дрібносерійне виробництво; статистико - математичні методи

Повний текст:

PDF

Посилання


Петти В., Смит А., Рикардо Д., Кейнс Дж. Классики экономической мысли. Сочинения. Москва: ЭКМО-Пресс, 2000. 382 с.

Цены и ценообразование / под ред. В. Е. Есипова. Санкт Петербург: Издательство «Питер», 2015. 464с.

Мазур О. Є. Ринкове ціноутворення: навч. посіб. Київ, 2012. 480с.

Липсиц И. В. Ценообразование: Москва: Юрайт, 2011. 248 с.

Горина Г. А. Ценообразование: Москва: Юнити-Дана, 2012. 127с.

Лев М. Ю. Цены и ценообразование: Москва: Юнити-Дана, 2015. 382 с.

Лук'яненко І. В., Краснікова Л. Е. Економетрика: Київ: Знання, 2012. 493с.

Індекси цін виробників. Статистичний збірник / За ред. І. М. Жук. Київ: Держкомстат України, 2017. 153 с.

Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н. Ш. Кремера. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 311 с.

Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс: учебник. Москва, 1998. 400 с.