DOI: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2019.22.0.101

ЩОДО УМОВ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В БІЗНЕСІ

Alla Lysanova

Анотація


УДК 331.105.15; JEL Classification: М12

Мета: моделювання умов ефективної реалізації колективного управління в бізнесі. Методика дослідження: методи формально логічного аналізу для визначення основних понять процесу взаємодії лід-менеджера з його підлеглими (односторонні і двосторонні комунікації лід-менеджера, а також рівень професійної зрілості підлеглих); методи системного і комплексного підходу до вивчення проблем колективного управління в бізнесі, щоб забезпечити аналіз і синтез такого поняття як потенціал кожного працівника в бізнесі; методи порівняльного аналізу умов які забезпечують ефективну реалізацію колективного управління в бізнесі. Результат дослідження: встановлено умови ефективної реалізації колективного управління в бізнесі, а також позначені певні чинники, щоб забезпечити раціональне використання виявлених умов; визначено поняття «потенціал» працівника як пріоритетного елемента при виборі стилю взаємодії лід-менеджера з його підлеглими (при цьому потенціал кожного працівника представлений у вигляді його біологічного і соціального почав); виявлено таке поняття як ділова активність працівника, міра реалізації якої безпосередньо впливає на реалізацію колективного управління в бізнесі і крім того, саме ділова активність працівника забезпечує реалізацію його професійно-творчої активності – рівня його професійних знань, умінь, досвіду і навичок; визначені умови використання задачецентричної і антропоцентричної поведінки лід-менеджера при реалізації колективного управління в бізнесі, показана залежність ступеня використання задачецентричної і антропоцентричної поведінки лід-менеджера від встановленого значення поняття «потенціал» працівника; визначено значущість використання кожним працівником видів генерується їм соціальної активності: діловий, індивідуальної, виконавської і антигромадської; позначені при цьому пріоритети щодо видів соціальної активності працівників і їхню соціальну значимість при реалізації колективного рівня. Наукова новизна: запропоновано процес моделювання колективного управління в бізнесі з урахуванням запропонованої диференціації умов, що забезпечують ефективну реалізацію колективного управління в бізнесі. Практична значимість: отримані результати дослідження дозволяють забезпечити ефективне колективне управління бізнесом, що в свою чергу забезпечить підвищення усвідомлення власної значущості кожного працівника конкретного бізнесу, а також його мотивацію в результатах своєї праці і в результатах праці всього трудового колективу.


Ключові слова


колективне управління; потенціал працівника; соціальна активність; задачецентрична і антропоцентрична поведінка; лід-менеджер; моделювання; рівень професійної зрілості працівників; ефективна реалізація

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Палеха Ю.І. Менеджмент персоналу: навч. посібник. К.: Вид-во «Ліра-К», 2016. 338 с.

Никифоренко В.Г. Управління персоналом: навч. посібник. 2-е видання, виправлене та доповнене. Одеса: Атлант, 2013. 275 с.

Машек Г.Є., Ковальчук М.М. та ін. Менеджмент: навч. посібник. видання 2-ге, доповнене. К.: Видавництво Ліра, 2016. 550 с.

Пугачев В. П. Управление персоналом организации. М.: Издательство Юрайт, 2019. 402 с.

Матушкін М. В. Організаційна поведінка: навч. посібник. Старобільськ, 2016. 200 с.

Дейнека А. В. Управление персоналом. М.: Дашков и К, 2016. 466 с.

Дудкін П.Д., Лосій О.Б. та ін. Організаційна поведінка. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015 252 с.

Менеджмент: учебник для бакалавров / под ред.А. Н. Петрова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. 645 с.

Маслов В. И. Стратегическое управление персоналом в условиях эффективной организационной культуры: учебник. М.: Издательство «Финпресс», 2014. 288 с.

Стеклова О. Е. Организационная культура: учеб. пособие. Ульяновск: УлГТУ, 2007. 127 с.