DOI: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2019.22.0.60

УТОЧНЕННЯ СУТНОСТІ ПОСЛУГИ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Inna Kasatonova

Анотація


УДК 658:656.13.033; JEL Classification: M120

Мета: метою даної роботи є узагальнення підходів щодо сутності та ознак послуг підприємства, а саме транспортної послуги. Сучасні умови господарювання, що характеризуються стрімким розвитком економічних систем вимагають від підприємств впровадження у практичну діяльність ефективних способів організації транспортних перевезень. Об’єкт дослідження – процес транспортних перевезень, який розглянуто з позиції транспортної послуги. Предмет дослідження – методичний інструментарій впливу на транспортну послугу як економічну категорію на сучасному етапі ринкової економіки країни. Методика дослідження: дослідження проводилися шляхом аналізу наукових робіт по темі і меті даної статті, які були надані як зарубіжними науковцями, так і вітчизняними. В роботі використані методи теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу інформації, формалізації. Результати дослідження: у статті розглянуті теоретичні засади економічної категорії «послуга», визначається роль послуг в умовах ринкових відносин, розглянуто структурні елементи послуги та їх класифікацію. Також визначено сутність поняття «автотранспортна послуга» на підставі узагальнення сучасних підходів провідних вчених. Наукова новизна: встановлено, що послуга – це продукт праці, корисний ефект якого виступає не у формі товару, а у формі діяльності, спрямованої на людину. Новизна цього визначення у комплексному підході, який базується на підставі теоретичних основ та ознак класифікації послуг. Практична значущість: здійснено класифікацію транспортних послуг на ринку транспортних перевезень за наступними ознаками: економічний зміст, призначення, джерела фінансування, типи споживання, характер споживання, види, суб’єкти, які надають послуги. 


Ключові слова


послуга; транспортна послуга; транспортні перевезення; сфера послуг; продукт праці; корисний ефект

Повний текст:

PDF

Посилання


Портер М. Международная конкуренция. Москва, 1993. 267 с.

Маркова В.Д. Маркетинг услуг. Москва: Финансы, 1996. 326 с.

Котлер Ф. Основы маркетинга. Москва: Ростигр, 1996. 704 с.

Макконел Кэмпбелл Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: 2-е изд. Т.2. Москва: Республика, 1992. 400 с.

Панкратьева Н. Система статистических показателей сферы услуг как сектора экономики. Вопросы статистики. 1998. № 4. С. 16-21.

Клімович І.М. Сутність послуг у ринковій економіці. Вчені записки Харківського інституту управління. 2009. № 26. С. 281-286.

Шинкаренко В.Г. Автотранспортная услуга. Економіка транспортного комплексу. 2011. Вип. 18. С. 7-21.

Послуга: сайт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki (дата звернення: 9.03.2019).

Цивільний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР): сайт. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ (дата звернення: 7.03.2019).

Лаврова Ю.В., Горовий Д.А., Касатонова І.А. Маркетингова діяльність підприємств транспортного ринку. Харків: ХНАДУ, 2014. 356 с.

Галабурда В.Г. Единая транспортная система. Москва: Транспорт, 2001. 304 с.

Бачурин А.А. Маркетинг на автомобильном транспорте. Москва: Академия, 2005. 208 с.

Шинкаренко В.Г., Ананко І.М. Сутність споживчої цінності автотранспортної послуги. Економіка транспортного комплексу. 2013. Вип. 21. URL: http://etk-journal.khadi.kharkov.ua/fileadmin/journal/2013/21/ETK_21-2013.pdf

(дата звернення: 13.02.2019)