СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У РОЗРІЗІ ЇЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СКЛАДОВИХ

Автор(и)

  • Kateryna Diachenko Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0164-6156

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2019.22.0.45

Ключові слова:

економічна безпека, функціональні складові, будівельні підприємства, ризик, загроза

Анотація

УДК 658:330.341 (045); JEL Classification: M21, L74

У статті визначено роль та місце будівельної галузі у національній економіці країни, встановлено, що кризові явища здійснюють негативний вплив на конкурентоспроможність та економічну безпеку діяльності будівельних підприємств (ДБП). Мета. Метою статті є формування системи економічної безпеки діяльності будівельних підприємств (ДБП) із застосуванням системного підходу, який враховує їх галузеві особливості, а також дозволить в майбутньому дослідити вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ на кожну зі складових з метою розробки комплексного підходу протидії ризикам та загрозам ДБП у коротко- та довгостроковій перспективі. Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети було використано систему загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, зокрема: абстрактно-логічний аналіз – для обґрунтування сутності економічної безпеки ДБП; системно-структурний аналіз – для вивчення і систематизації підходів вчених до структури функціональних складових економічної безпеки ДБП; структуризації – для визначення та характеристики функціональних складових системи економічної безпеки ДБП; графічно-аналітичний метод – для наочної ілюстрації за допомогою рисунків і таблиць, орграфу системи економічної безпеки ДБП на засадах системного підходу. Результати. У дослідженні визначено поняття економічної безпеки ДБП, проаналізовано підходи вітчизняних та зарубіжних авторів до структурного складу функціональних складових економічної безпеки підприємств, визначено склад системи економічної безпеки ДБП та висвітлено сутність кожної з них, що відображає особливості будівельної галузі та дозволяє передбачати і контролювати загрози, які здійснюють негативний вплив на їх діяльність. За допомогою методу системної динаміки за визначеними функціональними складовими економічної безпеки ДБП побудовано орграф, який дозволяє відстежити причинно-наслідкові зв'язки в системі і складається з наступних елементів: системних рівнів, які представляють собою накопичення (акумуляцію) в ланцюгах зворотного зв'язку; потоків, які переміщують зміст одного рівня до іншого; процедур рішень, які регулюють темпи потоку між рівнями; каналів інформації, що з'єднують процедури рішень з рівнями та демонструють вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ на кожну із функціональних складових системи економічної безпеки ДБП. Наукова новизна. Набуло подальшого розвитку поняття «економічна безпека ДБП», яке на відміну від існуючих, розглядається як цілеспрямована динамічна система, що функціонує і розвивається шляхом управління критеріями оцінки рівня розвитку і спрямована на досягнення оптимального рівня в умовах стохастичного виникнення зовнішніх і внутрішніх негативних впливів. Удосконалено визначення взаємодії функціональних складових ЕБ діяльності БП, яке на відміну від існуючих, базується на методі системної динаміки та дозволяє відстежити причинно-наслідкові зв'язки в системі, наочно демонструючи їх між системними рівнями, та функціональні залежності, які характеризують взаємодію системних рівнів з урахуванням негативного впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища з метою формування та забезпечення обґрунтованої системи ЕБ діяльності БП у коротко- та довгостроковій перспективі. Практична значущість. Запропонований системний підхід до формування системи економічної безпеки може застосовуватись у діяльності будівельних підприємств, установ та організацій для моніторингу, ідентифікації та упередження виникнення кризових явищ, негативних впливів факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ як у коротко- так і довгостроковій перспективі.

Біографія автора

Kateryna Diachenko, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

старший викладач кафедри економіки та безпеки бізнесу

Посилання

Абалкин Л. И. Экономическая безопасность России: угрозы и поражение. Вопросы экономики. 1994. № 12. С. 4-13.

Амитан В. Н. Экономическая безопасность: концепция и основные модели. Економічна кібернетика. 2000. № 3-4. С. 13-20.

Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия. К. : Изд-во «Эльга», «Ника-Центр», 2004. 784 с.

Варналій З. С. Економічна безпека: навч. посібник. К.: Знання, 2009. 647 с.

Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика : монографія. К. : Вид-во НІСД, 2003. С. 53-87.

Пастернак-Таранушенко Г. А. Економічна безпека держави. Методологія забезпечення: монографія. К.: Київський економічний інститут менеджменту, 2003. 320 с.

Реверчук Н. Й. Управління економічною безпекою підприємницьких структур: монографія. Нац. Банк України. Львівський банк. Інститут. Львів: ЛБІ НБУ, 2004. 196 с.

Андрієнко В. М. Сучасні підходи до забезпечення економічної безпеки будівельних підприємств. Будівельне виробництво. 2013. № 55. С. 14-22.

Бобров Є. А. Сучасні підходи до дослідження економічної безпеки. Економіка України. 2012. № 4. С. 80-85.

Богдан Н. М. Теоретичні аспекти забезпечення економічної безпеки підприємств будівельного комплексу в процесі взаємодії із зовнішнім середовищем: сайт. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1434&p=2 (дата звернення: 19.03.2019).

Воробйов Ю. М., Воробйова О. І., Блажевич О. Г. Фінансова безпека будівельних підприємств: монографія. Сімферополь : ВД «АРІАЛ», 2013. 180 с.

Коробчинський О. Л. Організація та функціонування системи економічної безпеки підприємств будівельного холдингу : автореф. дис. … канд. економ. наук : 08.00.04. Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». К., 2010. 19 с.

Пухальська Г. В., Христич Г. О. Економічна безпека підприємства: суть та її складові. Вісник Хмельн. нац. ун-ту. ек. наук. 2008. № 6. Т. 1. С. 198-200.

Ільяшенко С. М. Складові економічної безпеки підприємства і підходи до їх оцінки. Актуальні проблеми економіки. 2003. № 3. С. 12-19.

Дзяньбо Ю. Оцінка стану забезпечення економічної безпеки корпоративних підприємств будівельної галузі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04. «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» . Харків, 2015. 23 с.

Дмитренко В. І. Методичний підхід до оцінювання стану системи економічної безпеки будівельних підприємств під впливом державного регулювання. Вісник Черкаського університету. 2015. № 33 (366). Серія «Економічні науки». С. 37-42.

Ильяшенко С. Н. Оценка составляющих экономической безопасности предприятия. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. 2002. Вип. 47. С. 16-22.

Кушнірук А. О. Альтернативний інструментарій оцінки стану системи економічної безпеки будівельних підприємств: дис. … канд. екон. наук : 21.04.02 0. Ч., 2016. 198 с.

Маркова С. В. Противодействие криминализации регионального строительного комплекса как фактор его экономической безопасности: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». Ставрополь, 2012. 22 с.

Микитась М. В. Економічна безпека будівельного підприємства та її зв'язок з конкурентоспроможністю. Будівельне виробництво. 2012. № 54. С. 55-57.

Мігус І. П., Андрієнко В. М. Структура та основні елементи системи забезпечення економічної безпеки при управлінні безпекою праці на будівельних підприємствах. Бізнес-Інформ. 2014. № 10. С. 213-219.

Федосова О. В., Молодід О. О. Технологічний принцип визначення економічної безпеки будівельного підприємства. Економічний простір. 2012. № 64. С. 273-280.

Фісуненко П. А., Лаже М. В. Особливості забезпечення економічної безпеки будівельних підприємств. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2015. Вип. 33. С. 156-164.

Штамбург Н. В. Складові економічної безпеки підприємства. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. 2011. № 1 (4). С. 490-496.

Воронков О. О., Дяченко К. С. Концептуальні засади дослідження економічної безпеки будівельних підприємств. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2017. № 4. С. 117-124.

Ванієва Е. А. Механізм оцінки економічної стійкості будівельної галузі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Сімферополь, 2009. 23 с.

Дяченко К. С., Воронков О. О. Концептуальні засади дослідження економічної безпеки будівельних підприємств. Вісник Житомирського державного технологічного університету. 2017. № 4 (82). С. 117-124.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-07

Номер

Розділ

Статті