DOI: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2019.22.0.4

ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ЗМІН ГЛОБАЛІЗАЦІЇ У ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСАХ КРАЇНИ

Anzhela Popova

Анотація


Мета дослідження полягає в виявлення недоліків в роботі транспортної мережі та шляхи їх подолання. Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети у науковій роботі були використані такі загальнонаукові та спеціальні методи і прийоми дослідження: методи узагальнення та комплексного підходу – для уточнення теоретичних питань формування транспортного комплексу країни, та важелями впливу на виявленні недоліка та вади у транспортній системі країни. Результати дослідження. Проведений огляд сучасного стану транспортного комплексу України дає можливість зробити висновок, що необхідні зміни та використання нових методів у роботі для підвищення рівня конкурентоспроможності послуг, у яких з’явилися нові характеристики і відповідно необхідне використання нових ринкових інструментів, котрі потребуються як на рівні підприємства та і на галузевому, транспортної системи країни загалом. Так використання нових засобів у транспортній системі дозволяє вирішити декілька завдань, що постають перед постачальниками транспортних послуг, як то: зняття додаткового тягарю з підприємців у вигляді втрат при транспортуванні шляхом підвищення якості дорожнього покриття та комплексу заходів щодо підвищення якості шляхів сполучення і як наслідок зниження собівартості кінцевого продукту (збільшення ефективності виробництва товарів та послуг), а для споживачів пасажирських перевезень є важлива економічна доступність транспортних послуг що дає певно свободу пересування та доступність транспортних послуг для всіх верств населення. Системні зміни у роботі та інноваційні впровадження дозволять не тільки підвищити якість послуг, а й встати на один рівень з європейськими транспортними компаніями. Так знизивши собівартість послуг та підвищивши їх якість можна задовольнити потреби власних споживачів на території країни та забезпечити додатковий валютний дохід за рахунок міжнародних перевізників, послуг з міжнародної доставки вантажів та пасажирів. Усі зазначені питання являються багатокомпонентними складові формули оцінки роботи автотранспорту України, зміни у якому внаслідок глобалізаційних змін у світі та розширення кордонів. Конкурентоспроможність на європейському ринку транспортних послуг це настільки високий рівень, що для створення відповідного рівня національної транспортної системи кожний компонент складної транспортної системи є чинником впливу на ефективність усіх параметрів системи.  Наукова новизна. Визначено на основі питань розвитку транспорту більш комплексне і повне визначення питань виникаючих у транспортному комплексі а шляхів їх подолання з метою підвищення рівня конкурентоздатності вітчизняної транспортної системи, а також можливості залучення додаткових інвестиційних коштів та впровадження інновацій як вітчизняних так і іноземних. Практичне значення отриманих результаті полягає саме у впливі на зазначені вище фактори з максимальної ефективністю дасть значний поштовх для розвитку всієї транспортної системи України в цілому і автомобільного транспорту зокрема, такі як: завантаженості автомобільних шляхів у «пікові періоди» та нерівномірність потоків, покриття автомобільних доріг та дороги з твердим покриттям (останнім часом постало важливе питання руху у літній час при значному підвищенні температури великовантажного рухомого складу) та інші питання загального характеру, а також ті які враховують специфіку української транспортної мережі.


Ключові слова


транспортна система; інвестиції; інновації; міжнародне співробітництво; рухомий склад; інфраструктура

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Law of Ukraine "On Road Transport" [Zakon Ukrainy «Pro avtomobilnyi transport»], Information from the Verkhovna Rada of Ukraine dated 01.06.2001, No. 22, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2344-14 (last accessed 9.03.2019).

Resolution "On Approval of the Concept for the Reform of the Transport Sector of the Economy" [Postanova «Pro zatverdzhennia Kontseptsii reformuvannia transportnoho sektoru ekonomiky»], (Decree of November 9, 2000, No. 1684, 2), available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1684-2000-%D0%BF (last accessed 9.03.2019).

Zadvorny, Yu. V. (2011), Criteria for assessing the development of transport infrastructure in the region [Kriterii otsenki razvitiya transportnoy infrastruktury regiona], Russian business, Vol. 1 (175), P. 163 - 68.

Agasyants, A. A. (2010), The development of a network of highways in major cities. Transport and town planning problems: monograph [Razvitie seti avtomobil'nykh magistraley v krupneyshikh gorodakh. Transportno-gradostroitel'nye problemy: monografiya], M .: DIA, 248 p.

Terelius, H., Johansson, K. H. (2015), An efficiency measure for road transportation networks with application to two case studies, IEEE 54th Annual Conference on Decision and Control (CDC), P. 28-35.

Johansson, B. (2007), Transport Infrastructure Inside and Across Urban Regions: Models and Assessment Methods, Joint Transport Research Centre, 35 p.

Popova, A. M. (2015), Globalization as a factor of Ukraine's development Problems and prospects of entrepreneurship development, Sb. sciences works of KHNADU, Kharkiv: KhNADU, №2 (9), P. 101-106.

Method of Integral Investment Attractiveness of Enterprises and Organizations (1998), [Metodyka intehralnoi investytsiinoi pryvablyvosti pidpryiemstv ta orhanizatsii], No. 22, Agency for the Prevention of Bankruptcy of Enterprises and Organizations, available at: http: generates gov.u (last accessed March 9, 2019).

Kuzmin, O. E. (2017), Formation and use of enterprise investment portfolios: methodology and tools: monograph [Formuvannia ta vykorystannia investytsiinykh portfeliv pidpryiemstva: metodolohiia ta instrumentarii: monohrafiia], Lviv: Center of Europe, 189 p.

Investment attractiveness of the enterprise: a collection. monograph (2016), [Investytsiina pryvablyvist pidpryiemstva: kolekt. monohrafiia], for colleges edit T. E., Andreeva, Kharkiv: Panov, A. M., 89 p.

Kirsanova, V. V., Voloshchuk, L. O., Filippova, S. V. (2015), Accounting and analytical tools of management of real investments of the enterprise in the process of innovation development: monograph [Oblikovo-analitychni instrumenty upravlinnia realnymy investytsiiamy pidpryiemstva u protsesi innovatsiinoho rozvytku: monohrafiia], Odessa: April, 197 p.