DOI: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2018.21.0.199

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА

Viktoriya Fedorova

Анотація


УДК 339.138; JEL Classification: М 310

Мета: Розробити методичний підхід до обґрунтування пріоритетних заходів щодо поліпшення іміджу підприємства на основі використання апарату теорії нечітких множин. Методика дослідження: метод багатокритеріального вибору альтернатив на основі адитивної згортки – для удосконалення методичного підходу до обґрунтування заходів щодо поліпшення іміджу підприємства. Результати дослідження: аналіз літературних джерел показав, що дослідники в більшості випадків наводять загальний перелік можливих напрямів покращення іміджу підприємства без їх кількісної оцінки за рядом критеріїв. Встановлено, що найбільш прийнятним для оцінки альтернативних заходів щодо поліпшення іміджу є використання елементів теорії нечітких множин, а саме: методу багатокритеріального вибору альтернатив на основі адитивної згортки. Вибір заходів запропоновано здійснювати з урахуванням стадії життєвого циклу підприємства, а також рівнів зовнішнього і внутрішнього іміджу на основі чотирьох критеріїв: наявність ресурсів для впровадження, важливість впровадження, терміновість впровадження, реальність впровадження. При цьому оцінки відносної важливості критеріїв, а також альтернативних заходів щодо поліпшення іміджу підприємства представлено у вигляді нечітких чисел з трикутними функціями належності. Наукова новизна: удосконалено методичний підхід до обґрунтування найбільш пріоритетних напрямів поліпшення іміджу підприємства, який, на відміну від існуючих, ґрунтується на використанні методу адитивної згортки. Практична значимість: застосування розробленого методичного підходу в практичній діяльності підприємства дозволить йому оцінювати значимість і вибирати найкращий варіант рішень щодо поліпшення іміджу з точки зору виділених критеріїв.


Ключові слова


імідж підприємства; заходи щодо поліпшення іміджу; альтернативи; критерії; метод адитивної згортки

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ястремська О. О. Теоретичне та методичне забезпечення оцінювання іміджу промислового підприємства: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. ек. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Харків, 2011. 18 с.

Бабкин П. Ю. Управление корпоративным имиджем промышленного предприятия как инструмент повышения его конкурентоспособности: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. эк. наук: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность))». Тула, 2013. 20 с.

Тимошенко О. В. Маркетинговый механизм формирования имиджа промышленного предприятия: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. эк. наук: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: маркетинг». Ростов-на-Дону, 2011. 25 с.

Сушкова Т. В. Формирование имиджа банка в условиях экономической нестабильности: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. эк. наук: спец. «Экономика и управление народным хозяйством: маркетинг». Пенза, 2010. 22 с.

Шкардун В. Д., Ахтямов Т. М. Оценка и формирование корпоративного имиджа предприятия. Маркетинг в России и за рубежом. 2001. №3. С. 68–77.

Рид С. Эффективно ли вы поддерживаете свой корпоративный имидж? Маркетинг. 2008. №6. С. 86–90.

Колодка А. В. Комплексна схема управління іміджем підприємства на етапах його життєвого циклу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2014. №1. С. 132-141.

Брежнева В. М. Формирование и развитие имиджа организаций потребительской кооперации: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. эк. наук: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг)». Белгород, 2007. 25 с.

Андрейчиков А. В., Андрейчикова О. Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. М. : Финансы и статистика, 2002. 368 с.

Харченко Е. В., Вертакова Ю. В. Государственное регулирование национальной экономики: учебное пособие. М. :КНОРУС, 2011. 328 с.

Федорова В. А. Классификация стратегий формирования имиджа предприятия. Економіка і суспільство. 2017. Випуск № 9. С. 668–672.