ПРО УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЛЯ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • Tetiana Kovalova Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1250-2019

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2018.21.0.112

Ключові слова:

, план рахунків, управління підприємством, управлінський облік, інформація, облік

Анотація

УДК 657.4; JEL Classification: M41, D29, М11

Метою даного дослідження є удосконалення Плану рахунків бухгалтерського обліку для цілей оперативного управління підприємством. Методика дослідження: для досягнення поставленої мети у роботі були використані наступні загальнонаукові і спеціальні методи і прийоми дослідження: теоретичного узагальнення, аналізу і синтезу; системного і комплексного підходу; монографічний; абстрактно-логічний. Результати дослідження: результатом наукової роботи є теоретичне узагальнення і розробка шляхів удосконалення Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій щодо цілей оперативного управління підприємством. Інформація є невичерпним та завжди актуальним ресурсом. Дослідження структури плану рахунків Україні, в контексті відображення в ньому аспектів фінансового й управлінського обліку, дало нам можливість зробити висновок про необхідність ухвалити рішення, щодо внесення змін у існуючий План рахунків нашої країни, шляхом включення до нього розділу (класу) рахунків управлінського обліку за аналогом рахунків аналітичної експлуатації. Це дозволить враховуючи закордонний досвід країн ЄС, забезпечити порівнянність агрегованих даних на всіх рівнях управління. Упровадження в український План бухгалтерських рахунків нових рахунків з управлінського обліку є одним з найактуальніших шляхів його розвитку, а з іншого боку, уніфікація рахунків управлінського обліку в масштабах всієї країни потребує подальшої і досить ґрунтовної методологічної та методичної роботи. Наукова  новизна: полягає в комплексному дослідженні Плану рахунків бухгалтерського обліку та розробці рекомендацій щодо вдосконалення існуючого Плану рахунків як елементу управління та інформаційного джерела прийняття рішень. Підходи до побудови Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій України в частині запропонованого змістовного наповнення новим розділом (класом) дозволить посилити інформативність даного документа та забезпечити порівнянність даних про результати господарської діяльності підприємств у сучасних умовах. Практична  значущість: внесення змін до діючого Плану рахунків дасть можливість бухгалтерам з управлінського обліку та менеджерам підвищити ефективність діяльності підприємства.

Біографія автора

Tetiana Kovalova, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри обліку, оподаткування та міжнародних економічних відносин

Посилання

Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку: монографія. Київ, 2007. 522 с.

Пушкар М. С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико - методологічні аспекти): монографія. Тернопіль, 1999. 422 с.

Сопко В. В. Бухгалтерський облік – базовий інструмент державної регулювальної політики забезпечення фінансово-економічної стабільності та економічного розвитку. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. 2012. Т. 133. С. 115–125.

Осадчук Н. В. Розвиток українського плану рахунків бухгалтерського обліку для завдань оперативного управління підприємством: сайт. URL: http://www.pratsi.opu.ua/app/webroot/articles/1312893893.pdf (дата звернення: 15.01.2019).

Нападовсъка Л. В. Управлінський облік: монографія. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. 450 с.

Волкова О. Ю. Елементи методу управлінського обліку. Всеукраїнські наукові економічні читання з міжнародною участю Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава: шляхи та засоби побудови: сайт. URL:conference.nuos.edu.ua (дата звернення: 15.01.2019)

Соколов Я. В., Бутинец Ф. Ф., Горецкая Л. Л., Панкив Д. А. Бухгалтерський учет в зарубежных странах: Ученик. Москва, 2005. 664 с.

Партин Г. О. , Загородній А. Г. , Свідрик Т. І., Ясінська А. І., Бойчук Т. М. Управлінський облік: підручник. Львів, 2013. 280 с.

Широбокова В. Г. Французький досвід організації обліку господарської діяльності сільськогосподарських організацій. Міжнародний бухгалтерський облік. 2007. № 2. С. 17-21.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затв. наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291: сайт. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (дата звернення: 17.01.2019).

Libby R., Short D. Financial accounting. New York: Von Hoffmann Press, Inc., 1998. 815 р.

Москаленко В. А. Впровадження управлінського обліку в підприємствах агропромислового комплексу: сайт. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/efek_2013_5_35%20(2).pdf (дата звернення: 17.01.2019)

Лебедик Г. В., Іващенко К. Ю., Світловська А. М. Проблеми організації управлінського обліку на підприємствах: сайт. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2016/15-2016/31.pdf (дата звернення: 30.01.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-28

Номер

Розділ

Статті