DOI: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2018.21.0.84

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ З ОСНОВНИМИ КАТЕГОРІЯМИ ТЕОРІЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Іrina Kirchataya, Elena Shershenyuk

Анотація


УДК  338.45; JEL Classification: М11

Мета – обґрунтуванні взаємозв’язку між категоріями теорії конкуренції, які задіяні в  процесі формування конкурентоспроможності підприємства, зокрема: конкурентний потенціал, конкурентні переваги, конкурентна політика, конкурентоспроможність, конкурентна позиція, конкурентний статус. Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети у науковій роботі були використані такі загальнонаукові та спеціальні методи і прийоми дослідження: методи узагальнення та абстрагування – для дослідження  основних категорій теорії конкуренції; метод аналізу і синтезу – для виявлення взаємозв’язку категорій теорії конкуренції: конкурентний потенціал, конкурентні переваги, конкурентна політика, конкурентоспроможність, конкурентна позиція, конкурентний статус. Результати. У статі обґрунтовано, що головним завданням системи стратегічного управління підприємством є формування організаційно-економічного механізму підвищення конкурентоспроможності підприємства. Такий механізм має базуватися на системно-комплексному підході, а в основі лежатиме виявлення та раціональне використання складових конкурентного потенціалу підприємства. Об’єктом дослідження є процеси формування і управління конкурентним потенціалом у системі стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства. Предметом дослідження є теоретичне та науково-методичне забезпечення пошуку резервів конкурентного потенціалу у контексті підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства. В ході дослідження було: проведено теоретичний аналіз сутності категорій: ,,конкурентний потенціал”, конкурентні переваги, конкурентна політика, конкурентоспроможність; обґрунтовано місце конкурентного потенціалу в системі формування конкурентоспроможності підприємства та визначено його компоненти. Наведена схема акцентує увагу на змістовній доповнюваності і динамізмі визначених понять та доводить необхідність постійного перегляду механізму управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища. Наукова новизна. Обґрунтовано характер взаємовпливу та взаємозв’язку основних категорій теорії конкуренції та удосконалено понятійно-категоріальний апарат, зокрема: конкурентний потенціал, конкурентні переваги, конкурентна політика, конкурентоспроможність, конкурентна позиція, конкурентний статус, що дозволило обґрунтувати використання категорії „конкурентний потенціал” як базової складової в системі управління конкурентоспроможністю підприємства. Практична значущість полягає у тому, що удосконалені теоретичні положення та методичні рекомендації щодо визначення рівня конкурентного потенціалу підприємства та ефективності його використання можуть бути використані для розробки та реалізації конкретних заходів, спрямованих на формування стійких конкурентних переваг підприємства, оскільки дозволяють оцінювати рівень конкурентоспроможності та резерви її підвищення.

Ключові слова


конкуренція; комплексний підхід; конкурентоспроможність підприємства; конкурентний потенціал; резерви конкурентного потенціалу

Повний текст:

PDF

Посилання


Клейнер Г. Б., Тамбовцев В. Л., Качалов Р. М. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. М. : Экономика, 1997. 288 с.

Економічна енциклопедія / за ред. С. В. Мочерного. К. : Видав. центр ,,Академія”, 2002. Т3. 952 с.

Чевганова В. Я., Карпенко Ю. В. Використання потенціалу будівельних підприємств. Регіональні перспективи. 2001. № 5 (18). С.226-227.

Федонін О. С. Рєпіна І. М. Потенціал підприємства : формування та оцінка. К. : КНЕУ, 2003. 316 с.

Отенко И. П., Малярец Л. М. Механизм управления потенциалом предприятия : науч. изд . Х. : ХГЭУ, 2003. 220 с.

Ревуцкий Л. Д. Потенциал и стоимость предприятия. М. : Перспектива, 1997.124 с.

Бузько И. Р., Дмитренко И. Е., Сушенко Е. А. Стратегический потенциал и формирование приоритетов в развитии предприятий. Восточноукр. Нац. ун-т им. В.Даля; Донбасс. горно-металлург. ин-т. Алчевск : ДГМИ, 2002. 216 с.

Кирчата І. М. Теоретичні засади конкурентного потенціалу в системі управління конкурентоспроможністю підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове видання Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Миколаїв. 2015. Випуск 7. С. 362-366.

Паламарчук Г. М. Конкурентна політика в перехідній економіці. Актуальні проблеми економіки. 2001. №3-4. С.20.

Лисевич В. В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств : дис...канд. екон. наук, 2004. 222 с.

Гельвановский М. И. Конкурентоспособность в микро-, мезо- и макроуровневих измерениях. Российский экономический журнал. 1998. №3. С.72.

Кирчата І. М., Поясник Г. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства в глобальному середовищі : монографія: Вид-во ХНАДУ, Харків, 2009.160 с.