ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ПРЯМОГО І ЗВОРОТНОГО МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Nadezhda Melnikova Харківський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1699-9125
  • Nataliya Yanchenko Харківський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8447-5123

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2018.20.0.98

Ключові слова:

зворотний матеріальний поток, потужність зворотного матеріального потоку, інтенсивність зворотного матеріального потоку, синхронність зворотного матеріального потоку, рівномірність зворотного матеріального потоку

Анотація

УДК 330.43:005.932 (043.3)

Р48, Q53, L23 

 Метою є дослідження сутності прямого та зворотного матеріального потоку, удосконалення класифікації зворотних потоків стосовно логістичної системи та розробка показників оцінки зворотного матеріального потоку. Методика дослідження. Теорію систем та системного аналізу використано для опису зворотного матеріального потоку; інструментарій абстрактно-логічного узагальнення використано для удосконалення класифікації зворотних матеріальних потоків; теоретичні положення сучасної економічної теорії та економічного аналізу використано для розробки показників оцінки зворотного матеріальних потоків промислового підприємства. Результати дослідження. Досліджено сутність прямого і зворотного матеріальних потоків, які набувають все більшої актуальності.  Удосконалено класифікацію зворотних матеріальних потоків, яка враховує всі види даних потоків, що виникають на різних стадіях логістичної системи та за її межами, а також сприяє підвищенню ефективності процесів управління потоками. Запропоновано показники оцінки прямого і зворотного матеріальних потоків, що дозволяють забезпечити контроль, аналіз та прийняття оперативних рішень з управління даними потоками на промисловому підприємстві. Наукова новизна: розроблено показники оцінки зворотного матеріального потоку, що, на відміну від існуючих, включають наступні показники: потужність, інтенсивність, синхронність, рівномірність вхідного і вихідного зворотного матеріального потоку що дозволяють забезпечити контроль, аналіз та прийняття оперативних рішень з управління даними потоками на промисловому підприємстві. Практична значущість. Отримані у роботі показники оцінки прямого і зворотного матеріальних потоків можуть бути використані для дослідження будь-яких логістичних систем промислових підприємств, у виробничій діяльності яких присутні зворотні матеріальні потоки ресурсів і відходів.

Біографії авторів

Nadezhda Melnikova, Харківський національний університет будівництва та архітектури

викладач кафедри економіки

Nataliya Yanchenko, Харківський національний університет будівництва та архітектури

доцент кафедри економіки

Посилання

Тридід О. М., Колодізєва Т. О. Інтегровані матеріальні потоки. Конспект лекцій для студентів спеціальності 6.050200 «Логістика». Харків : Вид. ХНЕУ, 2006. 84 с.

Зуева О. Н. Логистика взаимодействия потоковых процессов домашних хозяйств и организаций торговли : автореф. дисс. на соискание уч. ст. доктора эконом. наук : специальность 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством (логистика)”. Екатеринбург, 2007. 46 с.

Николаева Е. Г. Мельникова Н. В. Реверсивная логистика – инновационное направление в управлении обратными материальными потоками. Инновационные и информационные технологии в развитии национальной экономики: теория и практика: монография / под ред. Т. С. Клебановой, В. П. Невежина, Е. И. Шохина. М: Научные технологии, 2013. С. 214–220.

Окландер М. А. Логістика : підручник. К. : Центр учбової літератури, 2008. 346 с.

Крикавський Є. В. Логістичне управління : підручник. Львів : Вид. НУ «Львівська політехніка», 2005. 684 с.

Терентьев П. А. Особенности управления возвратными потоками в распределительных сетях торговых компаний. Логистика сегодня. Москва : Изд. дом «Гребенников», 2005. № 3. С. 26–32.

Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємств : навч. посіб. [3-тє вид., випр. і доп. ]. К. : Знання, 2007. 668 с.

Бондарева І. О. Селезньова Н. О. Систематизація показників оцінки матеріального потоку підприємства. Вісник Хмельн. нац. ун-ту. Хмельницьк, 2009. №6. Т.3. С. 178–182.

Гамалій В. Ф. Ніколаєв І. В. Стійкість виробничого плану тваринницького комплексу. Модели управления в рыночной экономике : сб. науч. тр. Донецк : ДонНУ, 2005. Т. 1. Спец. вып. С. 104–109.

Чорнописька Н. В. Методичні підходи оцінювання логістичної діяльності підприємства. Вісник НУ «Львівська політехніка». Львів, 2008. №623. С. 265–271.

Николайчук В. Е. Кузнецов В.Г. Логистика: теория и практика управления: учебное пособие. Донецк : Норд-Пресс, 2006. 540 с.

Ваховська М. Ю. Логістичні потоки: визначення, особливості, параметри. Вісник НУ «Львівська політехніка». Львів, 2008. № 623. С. 22 – 28.

Сергеев В. И. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов /под общ. ред. В. И. Сергеева. М. : ИНФРА-М, 2004. 976 с.

Рыжиков Ю. И. Теория очередей и управление запасами. СПб : Питер, 2001. 384 с.

Федосеев В. В., Гармаш А. Н., Дайитбегов Д. М. и др. Экономико-математические методы и прикладные модели : учеб. пособие для вузов. М. : ЮНИТИ, 2000. 391 с.

Опубліковано

2018-12-20

Номер

Розділ

Статті