DOI: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2018.20.0.77

ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ БІЗНЕСУ

Alla Lysanova

Анотація


УДК 005.52

M51

 

Мета: коригування наявних посадових інструкцій працівників структурних підрозділів керуючої системи бізнесу, визначення трудомісткості видів виконуваних робіт в структурних підрозділах бізнесу і на цій основі визначення оптимальної чисельності працівників досліджуваних структурних підрозділів бізнесу. Методика дослідження: функціонально-вартісний аналіз функціонального змісту праці працівників структурних підрозділів бізнесу, метод комплексного техніко-економічного аналізу змістовності праці працівників, керуючої системи бізнесу. Результат дослідження: визначено кількісне і якісне порівняння фактично отриманих результатів дослідження величини трудомісткості виконання видів робіт співробітниками структурних підрозділів керуючої системи бізнесу. У зв'язку з цим установка на періодичність виконання фактичних видів робіт, а також визначено необхідне інформаційне забезпечення при проведенні функціонально-вартісного аналізу досліджуваного об'єкта (перелік документів, супутній фактично виконуваних функцій досліджуваних співробітників). Виявлено матеріальні витрати по кожному виконавцю досліджуваного структурного підрозділу, які згодом можуть бути використані як необхідний елемент проведення функціонально-вартісного аналізу щодо відповідності розміру плати праці співробітника і трудомісткістю фактично виконуваних ним видів робіт. Наукова новизна: розроблені нівограмми відповідності матеріальних витрат і ступеня завантаження кожного виконавця досліджуваного структурного підрозділу. Визначено величини коефіцієнта завантаження кожного виконавця досліджуваного структурного підрозділу, значення якого розраховується як відношення фактичної трудомісткості видів виконуваних робіт виконавцем і фонду його робочого часу. Практична значимість: розроблено та запропоновано в практику функціонування бізнесу нівограмми відповідності матеріальних витрат і коефіцієнтів завантаження, досліджуваних виконавців структурних підрозділів керуючої системи бізнесу. Розрахована фактична величина коефіцієнта завантаження кожного виконавця структурного підрозділу керуючої системи бізнесу, є підставою для визначення оптимальної чисельності працівників досліджуваних структурних підрозділів.


Ключові слова


функціонально-вартісний аналіз; функції управління; структурні підрозділи; коефіцієнт завантаження; нівограмми

Повний текст:

PDF PDF (English) PDF (Русский)

Посилання


Бабець Є. К. та ін. Теорія економічного аналізу: навч.посіб. К.: ВД «Професіонал», 2015. 384 с.

Іващенко В. І., Болюх М. А. Економічний аналіз господарської діяльності. Київ, 2009. 203 с.

Бондарь І. Ю., Пахомов В. І. Управління витратами виробництва та собівартістю продукції: навч.посібник. К.: Киів.держ.торг.-екон.ун-т, 2009. 165 с.

Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навч.посіб. К.: Т-во «Знання», КОО, 2010. 378 с.

Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник. 4-е узд., перераб.и доп. М.:ИНФРА М, 2007. 512 с.

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / под ред. Л. Т. Гиляровской. М.:Велби: Проспект, 2016. 360 с.

Любушкин Н. П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учеб.пособие, 2-е изд., перераб.и доп. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 448 с.

Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: учебник. 2-е изд., доп. М.: ИНФРА-М, 2015. 366 с.

Баканов М. И., Мельник М. В., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: учебник. М.: Финансы и статистика, 2014. 536 с.

Ивахненко В. М. Курс экономического анализа: учеб. пособие. К.: Знание Прес, 2010. 207 с.