DOI: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2019.23.0.201

«ЗЕЛЕНІ» ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ПРИКЛАД СОЦІАЛЬНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОГО ВПЛИВУ У ФУНКЦІОНУВАННІ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Nataliya Solopun, Nadiya Ponomaryova

Анотація


УДК 658+330.322.4+330.322.54+330.59; JEL D64:E220:I3


Мета: Метою статті є подальша розгляд питання переходу України до «зеленої» економіки, зокрема у галузі автотранспорту з використанням засад соціально-перетворювального впливу, тобто «зелених» інвестицій. Методика дослідження: в роботі використано наступні методи наукового дослідження: систематичний та порівняльний аналіз для наукових джерел на основі методів порівняння, систематизації та узагальнення; абстрактно-логічного аналізу – для обґрунтування сутності «зеленого» інвестування та необхідності впровадження соціально-перетворювальних інвестицій; узагальнення результатів аналізу і логічної генерації висновків. Результати: Розвиток, соціально-перетворювальних інвестицій, наявним проявом яких є екологічне інвестування та проекти зі зниження вуглецемісткості економіки представляє нове «вікно можливостей» для «зеленого» економічного зростання і вкладу країни в глобальний процес сталого розвитку людства. Використовуючи вже існуючий досвід соціально-перетворювального інвестування Європи та світу, ми вже сьогодні маємо можливість перейти до побудови енергетичних систем та систем надання транспортних послуг на принципах діджіталізаціі, децентралізації і найголовніше – декарбонізації. Однак, для такого переходу необхідно мати чіткий фокус на створенні «зеленого» ВВП як загальнонаціональної мети. Наукова новизна: Отримано подальший розвиток теоретичних аспектів впровадження соціально-перетворювальних інвестицій у транспортну галузь за допомогою впровадження засад «зеленого» інвестування та емісії «green bonds»; запропоновано авторське визначення поняття «зелені» інвестиції. Практична значущість результатів проведеного дослідження полягає у тому, що удосконалені теоретичні аспекти нададуть змогу приймати більш обґрунтовані рішення у процесі інвестиційної діяльності.


Ключові слова


«зелені» інвестиції; соціально-перетворювальний вплив; «green bonds»; декарбонізація; транспорт

Повний текст:

PDF

Посилання


Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. URL : https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf (дата звернення 03.11.19).

Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року». URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#n14(дата звернення 04.11.19).

Экологическое кредитование в странах восточного партнерства европейского союза. URL : https://www.oecd.org/env/outreach/Environmental-lending-EU-EaP-countries-Russian.pdf. (дата звернення 03.11.19).

Всесвітній банк. URL : http://documents.worldbank.org/curated/en/699051540925687477/pdf/131516-RUSSIAN-PN-P168296-P164837-PUBLIC-Green-finance-Note.pdf (дата звернення 04.11.19).

Юридична компанія Baker McKenzie. URL : https://www.bakermckenzie.com (дата звернення 05.11.19).

Аніщенко В.О. До питання щодо вдосконалення теоретико-методологічних засад екологічного інвестування. Актуальні проблеми економіки. 2007. Вип. 8. С. 175-183.

Пімоненко Т. В., Лущик К. В. Зелене інвестування: досвід ЄС для України. Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2017. № 4. С. 121-127.

Пімоненко Т. В., Люльов О. В., Чигрин О. Ю. Маркетинг зелених інвестіцій: Механізм колаборації между основними стейкхолдерами. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. 2018. Вип. 36. С. 214-220. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2018_36_33 (дата звернення 05.11.19).

Сайт компанії Enerdata. URL : www.enerdata.net. (дата звернення 06.11.19).

Інформаційне агентство Уніан. Викиди вуглекислого газу від світової енергетики виросли з-за зростання попиту на енергію. URL : www.unian.net/ecology/reduction/10495095-vybrosy-uglekislogo-gaza-ot-mirovoy-energetiki-vyrosli-iz-za-rosta-sprosa-na-energiyu.html (дата звернення 04.11.19).

Світовий атлас даних. Енергетика. URL : https://knoema.ru/atlas/Украина/Энергоемкость (дата звернення 04.11.19).

Гутброд М., Храплива Ю. И., Володин С. Н. «Зеленые облигации» как новый финансовый инструмент и перспективы их внедрения в России. Валютное регулирование. Валютный контроль. 2017. Вип. 9. С. 44-52. URL : https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/209317793 (дата звернення 07.11.19).